Door op 6 januari 2015

Pia van den Berg blogt: Duurzaamheid op de agenda

Midden december presenteerde wethouder Choho zijn duurzaamheidsagenda. Morgen wordt deze voor het eerst door de gemeenteraad besproken. PvdA-fractielid Pia van den Berg, woordvoerder duurzaamheid, blikt alvast vooruit op die bespreking en blogt:

Als gemeenteraadslid van Amsterdam heb ik mij voorgenomen de stad mooier en schoner te maken. Dat probeer ik door de cultuur in de stad op de juiste manier te stimuleren, maar ook door naar zoveel mogelijk duurzame klimaatmaatregelen te streven. Klimaat en duurzaamheid zijn urgente thema’s en verduurzaming van Amsterdam is een hoge prioriteit voor de komende jaren.

Duurzaamheid is de motor van de samenleving en aanjager van de economie. Energie is overal en altijd – energie is de spil van ons levenssysteem. De urgentie van klimaatontwikkeling in de wereld en bewustwording van alternatieve energiebronnen (van fossiele brandstoffen naar schone natuurlijke brandstoffen) is bekend en evident. De wereldbevolking stijgt in 2050 naar 9 miljard mensen. De vraag naar grondstoffen neemt alleen maar toe, evenals schoon drinkwater, energie en voedsel. De fossiele brandstoffen worden schaars en zijn alleen maar vervuilend. We moeten toe naar een ander klimaatbeleid.

Dat betekent een keuze voor een circulaire economie. Ik voel om me heen meer en meer de bereidheid van Amsterdammers om ons in te zetten voor verandering. Die verandering is een belangrijke opgave en een verplichting voor onze toekomstige generatie. Het betekent het ontwikkelen van nieuwe vormen van productie, distributie en consumptie.

Voortzetting beleid
Ik constateer bovendien tot mijn vreugde dat de Agenda Duurzaamheid die morgen wordt besproken grotendeels voortbouwt op het beleid, de ervaringen en projecten van de vorige bestuursperiode, waarin veel is bereikt, nieuwe inzichten zijn verschaft, veel is ontwikkeld, bedacht en ingezet op het gebied van verduurzaming en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan: de grote inzet op verbetering van de luchtkwaliteit met prioriteit op schoner verkeer en vervoer; klimaatneutraal bouwen; vergroening van het elektriciteitsnet; inzet op energielabel B voor alle woningen; uitbreiding van het stadswarmtenet; laagrentende leningen aan innovatieve projecten, inzet op meer wind en zonne-energie, versoepeling van de welstandsregels en de Green Deals van de bouwsector.

Daarnaast zie ik een aantal nieuwe plannen in de Agenda Duurzaamheid terug waar ik enthousiast van word. We gaan nog meer energieneutraal bouwen, het aantal milieuzones in het verkeer wordt uitgebreid, we krijgen schonere scholen, gaan innovatieve projecten van bewoners ondersteunen en laten de gemeente duurzamer opereren. Bovendien probeert het college zijn duurzaamheidsagenda integraal aan te pakken, door alle wethouders erbij te betrekken.

Desondanks heb ik wel een aantal kritische kanttekeningen. Ik licht er graag een paar voor jullie uit.

De verbetering van de luchtkwaliteit.
De verbetering van de luchtkwaliteit kent een hoge prioriteit voor PvdA Amsterdam. De duurzaamheidsagenda van het college zet de huidige maatregelen op roet- en fijnstof voort en formuleert een maatregelenpakket voor schone lucht, zoals het instellen van meer milieuzones voor bestelvoertuigen, taxi’s, touringcars en vrachtvoertuigen. Ik ben blij dat de wethouder deze richting op denkt, maar in zijn ambities is hij me te vrijblijvend. Streven naar in 2025 ‘zoveel mogelijk’ uitstootvrij is mooi, maar niet heel concreet. Wanneer een speciale wethouder duurzaamheid zijn plannen lanceert, verwacht je daarbij ook een streven wat volgens de opsteller van de plannen haalbaar is. Op die manier kunnen we op lange termijn vaststellen of de maatregelen effectief zijn geweest of niet.

In de vorige periode, oktober 2013, is besloten dat er in uiterlijk 2017 450 elektrische taxi’s, 850 elektrische bedrijfspersonenwagens en 200 elektrische bestelbussen in Amsterdam zullen rijden. Dat is een mooi voorbeeld van een concreet besluit, wat ik dan ook graag zou willen handhaven.

Milieuzones
Ik ondersteun de uitbreiding van het aantal milieuzones van harte. De milieuzone is een zone in de stad waar strengere milieueisen gelden voor voertuigen. In 2008 is de eerste milieuzone in Amsterdam ingevoerd en sindsdien heeft het zich bewezen als effectieve maatregel om verduurzaming te stimuleren. De invoering ervan brengt echter ook voor sommige Amsterdammers problemen mee. Kleine ondernemers worden gedwongen hun vieze bestelbus af te danken en een grote investering te doen in een uitstootvrij voertuig, wat lang niet elke onderneming zich direct kan veroorloven. Ik zou daarom graag willen nadenken over een compensatieregeling.

Stadswarmte
Ik ben een voorstander van de uitbreiding van het aantal aansluitingen op het stadswarmtenet, zoals de wethouder in zijn duurzaamheidsagenda betoogt. Tegelijkertijd zie ik ook vele andere initiatieven op het vlak van warmte-energie die duurzaam en energiebesparend zijn, zoals de warmtekrachtcentrales en de warmtekoudeopslag?. Stadswarmte is maatwerk en vereist een collectieve inzet. Moet de gemeente zich volledig concentreren op het warmtenet, of moeten we wellicht ook proactief andere initiatieven steunen? Welke aanpak is effectiever en goedkoper? Ik pleit morgen voor een expertmeeting op het vlak van stadswarmte, zodat de gemeenteraad op dit vlak een weloverwogen keuze kan maken.

Door nu samen constructief aan de slag te gaan, werken we uiteindelijk aan een schone en duurzame stad. Zodat de volgende generaties net zoveel van haar schoonheid kunnen genieten, als wij dat nu doen.

Pia van den Berg