Onze resultaten in de Voorjaarsnota 2019!

11 juli 2019

Vanmiddag heeft de Amsterdamse gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 aangenomen. De fractie van de PvdA Amsterdam was al tevreden met de richting van de keuzes die het college op 15 mei jongsleden presenteerde, maar door onze volgende aangenomen moties speelt de Voorjaarsnota 2019 in de ogen van de PvdA Amsterdam nog beter in op de wensen en uitdagingen van de groeiende stad Amsterdam.

 1. Er komt een onderzoek naar goedkoper openbaar vervoer van en naar de randen van de stad
  De PvdA Amsterdam is van mening dat een toegankelijk openbaar vervoer stelsel onmisbaar is in een groeiende stad. Toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen houdt de stad namelijk bereikbaar, mobiel én schoner. Omdat uit gesprekken die wij met Amsterdammers voerden bleek dat vooral voor mensen die in de randen van onze stad wonen de prijs van het openbaar vervoer een obstakel is om met de tram of metro te gaan, hebben wij middels een motie de wethouder gevraagd om een onderzoek te doen naar of en op welke manier het mogelijk is om het openbaar vervoer in de stad goedkoper te maken, met daarbij als extra aandachtspunt de mensen die in de randen van de stad wonen.
 2. We zetten in op een Amsterdamse bezemwagen
  Herken je dat? Dat na een mooie zomeravond of een buurtfeest jouw buurt of favoriete park bezaaid is met afval? En dat dat niet opgeruimd kan worden omdat de planning voorschrijft dat er over twee dagen pas een schoonmaakronde wordt gemaakt? Dat moet anders! Daarom dient de PvdA Amsterdam een motie in waarin het het college oproept om een ‘Amsterdamse Bezemwagen’ te initiëren, een snel, mobiel schoonmaakteam dat op oproepbasis ingezet kan worden om jouw straat of park na een (buurt)evenement of zomeravond weer spik en span te maken.
 3. Iedereen die recht heeft op armoedehulp, moet armoedehulp krijgen
  Amsterdam kent hele goede hulp en voorzieningen voor mensen die op of onder de armoedegrens leven. De PvdA Amsterdam is daar hartstikke blij mee en ziet dat als essentiële voorwaarde voor de solidaire stad die wij willen zijn. Helaas zijn er echter nog heel veel Amsterdammers die op basis van hun inkomen of vermogen wel recht hebben op hulp van de gemeente, maar dat niet weten. Daarom roepen we het college op om de online module waarin Amsterdammers kunnen toetsen of ze in aanmerking komen toegankelijker en makkelijker te maken.
 4. De bezuiniging op de mantelzorg is van tafel
  “De mate waarin we bereid zijn voor elkaar te zorgen, laat zien hoe solidair en saamhorig wij als samenleving zijn,” sprak ons raadslid Nenita La Rose. Omdat mantelzorgers hier een ontzettend grote rol in spelen, konden de coalitiepartijen de voorgenomen bezuiniging van het college hierop moeilijk verkroppen. Middels een gezamenlijk amendement hebben we de bezuiniging voor 2019 af weten te wenden, maar voor de jaren die komen gaan zullen wij de hulp van het Rijk hierin erg goed kunnen gebruiken.
 5. Grote festivals gaan betalen voor kleine (buurt)evenementen
  Omdat evenementen de gemeente op dit moment meer kosten dan opleveren, besloot het college om de leges voor evenementen te verhogen. Een negatief gevolg hiervan was dat kleinschalige (buurt)evenementen hier onevenredig de dupe van werden en ten onder dreigden te gaan. Dit was voor de coalitiepartijen een reden om een motie in te dienen waarin staat dat de grote festivals nog iets meer gaan betalen om de kleine evenementen te ontzien. De sterkste schouders de zwaarste lasten.
 6. We versterken de buurteconomie
  De PvdA Amsterdam vindt dat iedereen moet meeprofiteren van de economie die ons voor de wind gaat. Helaas zien we dat er ook een keerzijde is. Door de dure grond worden huren voor lokale ondernemers vaak onbetaalbaar en verdwijnt de diversiteit aan winkelaanbod uit de straten. Er is echter ook hoop: initiatieven als de NV Zeedijk laten zien dat door innovatie publiek-private er een tegenmacht gevormd kan worden tegen de grillen van de markt. Middels een motie hebben wij het college opgeroepen om te onderzoeken of dergelijke publieks-private samenwerkingen ook elders in de stad uitgerold kunnen worden zodat de buurt zeggenschap houdt over hun eigen diverse winkelaanbod.
 7. Sportvoorzieningen (op hoogte) in elke Amsterdamse wijk
  Ze zijn ontzettend populair onder Amsterdammers: de ‘speeltuintjes’ met sporttoestellen waar Amsterdammers aan hun lichamelijke fitheid kunnen werken. Ze zijn zo populair dat de PvdA Amsterdam eigenlijk iedere wijk in Amsterdam zo’n sportvoorziening gunt. Omdat de PvdA Amsterdam er echter ook van bewust is dat ruimte in onze stad een schaars goed is, hebben we in onze motie het college gevraagd om sportvoorzieningen als deze op daken van gebouwen als reële optie mee te nemen.
 8. Huur als gemeente minder externen in in de openbare ruimte
  Het onderhoud van onze openbare ruimte wordt op dit moment vaak door externe bedrijven gedaan. De PvdA Amsterdam is van mening dat dat minder moet gebeuren. Ten eerste omdat dat de kwaliteit ten goede komt. Niet omdat externe bedrijven geen kwaliteit leveren, maar voor bijvoorbeeld goed groenonderhoud heb je ‘geheugen’ nodig en dus langdurige betrokkenheid. Daarnaast kan het in eigen beheer nemen van deze werkzaamheden betere doorstroommogelijkheden creëren voor mensen in de Amsterdamse Werkbrigade.
 9. Laat kinderen hun eigen speelruimte inrichten
  Helaas spelen kinderen steeds minder buiten. Dat is slecht voor hun gezondheid, motoriek en hun sociale vaardigheden. Om dit probleem te tackelen, stelt de PvdA Amsterdam middels een motie voor om Amsterdamse kinderen via onderwijsinstellingen, verenigingen of andere partijen een stem te geven in de inrichting van hun eigen speelplaatsen in de buurt.
 10. Denk ook aan de mensen die geen recht hebben op een uitkering
  Als Partij van de Arbeid vinden wij goed werk voor iedereen die kan en wil werken een grondrecht. Je kunt er een inkomen mee verwerven, maar zorgt er ook voor dat je kunt meedoen, sociale contacten kunt opdoen en je kunt ontwikkelen. Daarom is de PvdA Amsterdam blij met de ambitie van het college om 40.000 uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Maar in deze ambitie mag één groep niet vergeten te worden: de niet-werkende mensen die geen uitkering hebben omdat bijvoorbeeld hun partner werkt. In deze groep zijn veel mensen die meer nodig hebben dan alleen hulp bij het vinden van werk maar bijvoorbeeld ook bij taal, schulden of opvoeding van kinderen. De PvdA Amsterdam roept het college middels een motie op om in hun aanpak om deze mensen aan het werk te helpen ook deze zaken mee te nemen.
 11. Zelfstandig en zelfredzaam ouder worden
  Waar in 2018 1 op de 12 Amsterdammers 70 jaar of ouder was, is dat in 2040 1 op de 7 Amsterdammers. Dit vraagt om visie en planning, want als stad hebben we de plicht ervoor te zorgen dat iedereen hier zelfstandig en zelfredzaam ouder kan worden. Daarom roepen we het college in een motie op om programma’s op het gebied van leefstijl en gezondheid voor ouderen op te nemen in onze basisvoorzieningen.
 12. Riviercruises moeten goed werk bieden aan hun werknemers
  Naast dat we er alles aan doen dat we als Amsterdam zelf een goede werkgever zijn, willen we ook dat andere Amsterdamse werkgevers goede arbeidsvoorwaarden bieden aan de mensen die voor hen werken. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en daarmee een norm te stellen, door goede werkgevers in Amsterdam te belonen en door slechte werkgevers aan te spreken. Dat is hard nodig bij de riviercruises die dagelijks in Amsterdam aanmeren. Vorig jaar publiceerde Dagblad Trouw over de erbarmelijke omstandigheden voor werknemers op deze boten. Middels een motie vraagt de PvdA Amsterdam aan het college om samen met het Havenbedrijf, de handhavende instanties, Openbare Orde & Veiligheid en de riviercruisebranche te met een voorstel te komen hoe de naleving van de arbeidsomstandigheden beter kan worden gewaarborgd.