20 november 2003

Moties NIp

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 30 oktober 2003 (afd.1 nr. 630) over de Definitieve besluitvorming in het kader van de Nota Investeringsprioriteiten,

Overwegende:

Dat het voor de versnelling van de woningbouwproductie en voor het realiseren van opbrengsten naar aanleiding van de verplaatsing van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) Oost en Zuid gewenst is voor 2010 meer woningen te bouwen op het Zeeburgereiland en in het gebied Overamstel;

Dat voor de aanpassing Amstelveenlijn geen geld gereserveerd behoeft te worden omdat bij een keuze voor het dokmodel de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van het project Zuidas komen. Dat aanpassingen voor het traject door Buitenveldert en Amstelveen niet nodig zijn omdat bij de besluitvorming over de Noord-Zuidlijn besloten is dat met het brede materieel niet verder gereden wordt dan Zuid/WTC en passagiers daarna moeten overstappen;

Dat conform het Programakkoord de technische en financiële haalbaarheid (dekking: PM) van de bouw van 1 of 2 parkeergarages in de Singelgrachtzone bezien zal worden en niet van 4 parkeergarages;

Dat het wenselijk is voor 2010 aan het project ‘Sluiten Kleine Ring’ (= doortrekken ringlijn van Isolatorweg naar het Centraal Station) te beginnen en het nu aan te melden voor de verkenningentabel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het rijk;

Dat inmiddels gebleken is dat het (extra) metrostation Sixhaven in Noord vele malen duurder wordt dan aanvankelijk begroot;

Dat over de beschikbaarheid en verdeling van gelden voor infrastructurele investeringen tot 2010 onduidelijkheid bestaat omdat pas onlangs bekend geworden is dat de nieuwe GDUplus-regeling al per 1 januari a.s. in werking treedt;

Dat in deze regeling investeringsbeslissingen onder de 225 miljoen euro een bevoegdheid van het ROA worden in plaats van het Rijk;

Dat bovendien over de prioriteitsvolgorde van de gelden in het Regionale Mobiliteitsfonds nog besluitvorming moet plaatsvinden;

Besluit de Nota Investeringsprioriteiten als volgt aan te passen:

1. Voor 2010 op het Zeeburgereiland 2500 woningen in aanbouw te nemen in plaats van 1000;

2. Voor 2010 in het gebied Overamstel 2500 woningen in aanbouw te nemen in plaats van 500;

3. Geen geld te reserveren voor ‘aanpassen Amstelveenlijn (voorbereidingskosten)’ en dit project te schrappen van de lijst ‘Projecten, start vóór 2010’;

4. In de lijst ‘Point of no return bereikt’ 4 parkeergarages binnenstad te wijzigen in 1 of 2 en bij nog te dekken: PM;

5. Het project ‘Sluiten Kleine Ring’op te voeren op de lijst ‘Projecten, start vóór 2010’;

6. Het project ‘Station Sixhaven’ te schrappen van de lijst ‘Projecten, start en financiering na 2010’;

Besluit het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken na overleg met het ROA bij de voorjaarsnota aan de raad een nota voor te leggen over de investeringsprioriteiten op het gebied van infrastructuur tot 2010, waarin onder andere rekening wordt gehouden met de nieuwe GDUplus-regeling en het Regionale Mobiliteitsfonds.

De leden van de Gemeenteraad,

B.C.J. Olij

M.J.A. Reuten

A.Bijlsma

M. vanPoelgeest

J. L. Bakker