17 juni 2004

Motie van PvdA raadslid Nijman inzake het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007

Gemeenteblad

afd.

nr.

Motie van de raadsleden Nijman en Zwart inzake het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007

Amsterdam, juni 2004.

De Gemeenteraad van Amsterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2004,

gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 2004 met betrekking tot het concept-Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 321),

gehoord de discussie over het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007,

overwegende:

– dat in het concept-Milieubeleidsplan 2004-2007 geen nieuw beleid wordt geformuleerd, maardat wordt voortgebouwd op praktische thema’s uit het bestaande beleid, neergelegd in onder andere het Milieubeleidsplan Amsterdam 2000-2003 en in de Integrale Milieuvisie Amsterdam 1994-2015;

– dat het in de loop van 2005 verkregen instrumentarium milieubeleid kan ondersteunen dat is gericht op:

o een leefbare en duurzame, compacte stad met een prettig woon- en leefklimaat, zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later;

o een bij die stedelijke omgeving passende kwaliteit van lucht, bodem en water, alsmede niveau van geluid;

o het in overeenstemming brengen van milieurichtlijnen met ten minste die van de EU;

– dat in de Milieuverkenning Amsterdam 2003 een aantal nieuwe ontwikkelingen wordt gesignaleerd, deels afwijkend van vorige milieuverkenningen, die nopen tot het formuleren van nieuw beleid, om adequaat op deze ontwikkelingen te kunnen reageren;

– dat de ambitie van een nieuw plan samenhangt met de budgetten die ter beschikking gesteld zullen worden;

verzoekt het College:

In 2006 aan de Raad voorstellen te doen voor een, door de nieuwe Raad vast te stellen, nieuw Milieubeleidsplan voor de periode 2007-2010, dat:

– beleid dient te bevatten, met name om een antwoord te hebben op de Milieuverkenning Amsterdam 2003 gesignaleerde oude en nieuwe milieuproblematiek;

– aangeeftwelke elementen van eerder geformuleerd beleid worden voortgezet en welke niet, en met welke acties;

– keuzes inzichtelijk moet maken, en op die wijze een rol kan spelen bij het opstellen van een nieuw programakkoord voor de periode 2006-2010 en bij de financiële vertaling van dat akkoord.

De leden van de Gemeenteraad

I.M.D. Nijman

P. Zwart

F. de Wolf

I. Manuel

J.J.L. Bakker

H. Kalt

L. Spee
B. Isik