14 juli 2004

motie Schaapman VJN (jeugd)

Motie van de raadsleden Schaapman c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (bestedingsrichting investeren in jeugd
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat je met een investering in de jeugd investeert in de toekomst van de stad;
overwegende, dat het belang van werk voor jongeren die van school komen al door het college wordt onderkend;
overwegende, dat het college mogelijkheden ziet om met de reeds beschikbare middelen een extra inspanning te doen om onder meer schooluitval tegen te gaan;
overwegende, dat goed, veilig en aantrekkelijk onderwijs van groot belang is;
overwegende, dat investeren in VMBO-onderwijs in combinatie met een extra inspanning om jonge Amsterdammers in ieder geval niet zonder diploma op de krappe arbeidsmarkt terecht te laten komen (o.a. nieuwe perspectieven) de moeite waard is;
overwegende, dat op het gebied van zorg, door opvang en ondersteuning van tienermoeders, jonge Amsterdamse moeders in staat worden gesteld aan hun toekomst te bouwen;
Besluit:
5 miljoen euro uit de incidentele ruimte 2005 en 2 miljoen euro uit de structurele ruimte 2005 beschikbaar te stellen voor:
– VIOS (veiligheid in en om school)
– nieuwe perspectieven
– VMBO
– GOA / verbetering van de taalscore
en het college te vragen voor deze prioriteiten bij de begroting 2005 een uitvoeringsplan te presenteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad,
K.C. Schaapman
P.W. Geerdink
G.D. Weenink