14 juli 2004

Motie riem vis (AT5)

Motie van de raadsleden Riem Vis, Nederveen en Weenink inzake de Voorjaarsnota 2004 (AT5
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat het door het college voorgestelde bedrag ten behoeve van AT5 (1,4 miljoen euro voor 2005) niet voldoende is om de zender op een goede manier te laten functioneren;

overwegende, dat het beperken van de subsidie voor AT5 tot 1,4 miljoen euro op dit moment de mogelijkheid om goede programma’s te maken teveel zou aantasten;
Besluit:
het college te vragen:
1. 0,4 miljoen euro extra uit te trekken voor AT5, bovenop de 1,4 miljoen euro die het college voorstelt;
2. dit bedrag te dekken uit de kabelgelden (UPC),
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad,
C.H.M. Riem Vis
R.Th.M. Nederveen
G.D. Weenink