14 juli 2004

motie reuten (beurs van berlage)

Motie van de raadsleden Reuten c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (Beurs van Berlage / ‘Schoon door de poort’)
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat het college voorstelt een deel van de restauratiekosten van de Beurs van Berlage te betalen en daarmee een uitzondering te maken op de zogenoemde ‘schoon door de poort’-discussie;
Besluit:
1. de 3,15 miljoen euro vooralsnog te reserveren tot en met de begrotingsbehandeling ten behoeve van grootstedelijke verantwoordelijkheden Amsterdam-Centrum;
2. het college te verzoeken bij de begroting 2005 een plan te presenteren ter afronding van de discussie ‘schoon door de poort’ waarvan de restauratie van de Beurs van Berlage en het daarvoor bestemde geld een onderdeel kan zijn, zodat voorgenomen (extra) uitgaven in het stadsdeel Centrum in de toekomst vergelijkbaar met andere stadsdelen door de gemeenteraad kunnen worden beoordeeld,
en gaat over tot de orde van de dag.
Het lid van de Gemeenteraad,
M.J.A. Reuten