17 september 2003

motie parkeren ijburg

Motie van de leden Reuten c.s. inzake de raadsvoordracht Verhoging van de parkeernorm op IJburg

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 28 augustus 2003 Verhoging van de parkeernorm op IJburg (Gemeenteblad afd. 1, nr 418);

Overwegende, dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de veiligheid op straat belangrijke uitgangspunten waren bij de vaststelling van de plannen voor IJburg;

Overwegende, dat beperking van de hoeveelheid auto’s op het maaiveld de kwaliteit van de openbare ruimte en de veiligheid op straat ten goede komt;

Overwegende, dat met betrekking tot de eerste fase van IJburg een mogelijkheid tot vrijstelling van de parkeernorm in het bestemmingsplan is opgenomen, die aan het college van Burgemeester en Wethouders gedelegeerd kan worden;

Besluit:

Het college op te dragen de vrijstellingsbevoegdheid in het bestemmingsplan IJburg eerste fase zo te hanteren, dat absoluut voorkomen wordt dat op korte of lange termijn de hoeveelheid parkeerplaatsen in de openbare ruimte de norm van 0,5 plaats per woning te boven zal gaan;

Het college op te dragen, gelet op het grondprijsbeleid, er scherp op toe te zien dat realisering van eventuele tweede parkeerplaatsen op eigen terrein geheel voor rekening van de ontwikkelaar respectievelijk koper komt en dus niet ten laste van de grondopbrengsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad

M.J.A. Reuten

B.C.J. Olij

M. van Poelgeest

J.L. Bakker

Amendement van de leden Reuten c.s. inzake de raadsvoordracht Verhoging van de parkeernorm op IJburg

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen op grond van de hiernavolgende toelichting en gehoord de beraadslaging over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 28 augustus 2003 inzake Verhoging van de parkeernorm op IJburg het volgende besluit te nemen:

De Gemeenteraad van Amsterdam,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 28 augustus 2003,

Besluit:

Beslispunt 3 uit de voordracht te schrappen.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten

B.C.J. Olij

M. van Poelgeest

J.L. Bakker

Toelichting:

De tweede fase van IJburg zal de eerstkomende jaren nog niet gebouwd worden. Ruim voor aanvang van de bouw zal bekend zijn hoe de parkeerdruk op de eilanden van de tweede fase zal uitvallen. De definitieve invulling van de eilanden kan ook de behoefte aan parkeerplaatsen beïnvloeden. De ervaringen met de eerste fase en de bereikbaarheid van het eerste deel van IJburg kunnen bij een beslissing om het bestemmingsplan tweede fase al dan niet te wijzigen een rol spelen. Het lijkt ons wat snel om het nog maar net vastgestelde bestemmingsplan tweede fase nu al open te breken, terwijl de eilanden er nog niet eens liggen.

(Ingekomen – onder cijferaanduiding * – in de middag/avondzitting op woensdag 17 september 2003).