20 november 2003

motie over de uitweg

Gemeenteblad

afd. 1

nr.

Motie van de raadsleden Reuten c.s. inzake De Uitweg

Amsterdam, 19 november 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 30 oktober 2003 Manifest De Uitweg (Gemeenteblad afd. 1 nr. 631);

Overwegende, dat de in het Manifest De Uitweg bepleitte voorkeursvariant door Zuidoost onvoldoende garanties biedt voor verbetering van de leefbaarheid in Zuidoost;

Overwegende, dat er een groter draagvlak lijkt te zijn voor een stroomlijntracé dan voor een tracé ten zuiden van Amsterdam-Zuidoost langs;

Overwegende, dat naast de voorkeursvariant ook een terugvaloptie in De Uitweg voorkomt;

Besluit:

het college te vragen namens Amsterdam als voorkeursvariant de volledig ondergrondse aanleg van de Rijksweg A9 door Amsterdam-Zuidoost in te brengen met als eerste terugvaloptie de in De Uitweg (als voorkeursvariant) bepleitte aanleg in bak met overbouwing,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten

B.C.J. Olij

(Ingekomen – onder cijferaanduiding * – in de middag/avondzitting op woensdag 19 november 2003).