20 november 2003

motie over de dome

Gemeenteblad

afd. 1

nr.

Motie van de raadsleden Reuten c.s. inzake Afweging Topsportcentrum Amsterdam-Noord / Music Dome Zuidoost

Amsterdam, 19 november 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 30 oktober 2003 Afstemming Topsportcentrum in Amsterdam-Noord / Music Dome in Zuidoost (Gemeenteblad afd. 1 nr. 636);

Overwegende, dat de besluitvorming in het college en de wijze van betrekken van de gemeenteraad bij de beslissing met verwarring en onduidelijkheid omgeven is geweest;

Overwegende, dat uit de zogenaamde afwegingsnotitie moeilijk is af te leiden waarom het college vooralsnog alleen het initiatief in Noord de kans wil geven om onder de gestelde voorwaarde dat nu en in de toekomst geen bijdrage van de gemeente noodzakelijk is, met nader uitgewerkte plannen te komen;

Besluit:

het college te vragen zowel de initiatiefnemers in Noord als de initiatiefnemers in Zuidoost uiterlijk 1 april 2004 een sluitende businesscase aan het college en de raad te laten voorleggen, onder de voorwaarde dat nu of in de toekomst geen bijdrage van de gemeente nodig is in de stichtingskosten en/of exploitatielasten en waarin rekening wordt gehouden met de reeds bekende financiële risico’s met betrekking tot parkeren en grondkosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten

B.C.J. Olij

J.L. Bakker

J.C. Kalt

(Ingekomen – onder cijferaanduiding * – in de middag/avondzitting op woensdag 19 november 2003).