14 juli 2004

Motie Olij, woningproductie

Motie van de raadsleden Olij c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (woningbouwproductie Van Koop naar Huur)
an de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat stimulering van de woningbouwproductie een belangrijke doelstelling is van de gemeente;
overwegende, dat met de onder de noemer ‘Van Koop naar Huur’ in 2004 beschikbaar gestelde gelden veel bouwprojecten zijn vlotgetrokken;

Besluit:
1. bovenop de door het college voorgestelde 3,5 miljoen euro ‘Van Koop naar Huur’ 6,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het vlottrekken van (woning)bouwprojecten;
2. dit bedrag te dekken uit de incidentele ruimte voor 2005,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad,
B.C.J. Olij
J.B. Goring
J.W.J. de Graaf
M.P.C. van der Meer