20 november 2003

motie Nijman Singelgrachtgarage

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 30 oktober 2003 inzake de nota Ruimtelijke Randvoorwaarden Singelgrachtzone (Gemeentebladafd 1, nr 627);

Overwegende:

Dat er overeenstemming bestaat tussen de Centrale Stad en de relevante omliggende stadsdelen over de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte van de binnenring en de buitenring van de Singelgrachtzone;

Dat er echter een financieringsplan en een uitvoeringsparagraaf (stappenplan met deelprojecten) ontbreekt;

Dat hierdoor de uiteindelijke uitvoering, ook van afzonderlijke deelprojecten, dreigt te stagneren;

Besluit:

Bij de Voorjaarsnota een uitvoeringperspectief (stappenplan met deelprojecten) aan de Raad voor te leggen en daarin aan te geven hoe in de komende jaren de financiering van deze deelprojecten geregeld zal worden.

De leden van de Gemeenteraad

I.M.D. Nijman
F. de Wolf

(Te behandelen op 19 november 2003).