18 maart 2004

motie kop rivierenbuurt

Motie van de leden Reuten en Van der Meer inzake het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kop Rivierenbuurt (Gemeenteblad afd. 1, nr. 142)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 26 februari 2004 inzake het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kop Rivierenbuurt (Gemeenteblad afd. 1, nr. 142);

Overwegende, dat het wenselijk is dat (geluids)overlast van onder meer de Ring A10 niet toeneemt en waar mogelijk afneemt;

Overwegende, dat de capaciteit voor de verkeersafwikkeling blijkens het voorliggende SPvE en de plannen voor de Europaboulevard op korte termijn voldoende lijkt, maar dat op langere termijn een aparte rijstrook vanaf de afslag A10 direct naar de garage van het theater wellicht nodig is om verkeersoverlast in de omliggende woonbuurten zoveel mogelijk te beperken;

Overwegende, dat Rijkswaterstaat en niet de gemeente bevoegd is waar het gaat om het nemen van bepaalde maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast van de Ring A10 in de aangrenzende woonbuurten en het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen in het gebied Kop Rivierenbuurt;

Besluit:

Het college te vragen om

– alles in het werk te stellen om de minister van Verkeer en Waterstaat ertoe te bewegen met maatregelen te komen die de overlast van de A10 beperken en onnodig verkeer vanaf de A10 kunnen voorkomen;

– daartoe met betrekking tot het voorliggende SPvE in overleg te treden met het Rijk over verlaging van de maximumsnelheid op de Ring A10-Zuid, plaatsing van geluidsschermen op plekken waar dit wenselijk is en – voor de langere termijn – realisering van een aparte strook vanaf de afslag naar de parkeergarage van het toekomstige theater;

– de gemeenteraad over de voortgang op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten

M.P.C. van der Meer

(Ingekomen – onder cijferaanduiding * – in de middagzitting op woensdag 17 maart 2004 en * in de middagzitting van 17 maart 2004).