20 november 2003

motie asante vluchtelingen

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen,

Overwegende

Dat er in Amsterdam erkende vluchtelingen wonen die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de Amsterdamse economie en werkgelegenheid;

Dat dankzij het Amsterdamse inburgeringstraject en de inzet van vrijwilligersorganisaties een deel van hen aan het werk is of een opleiding volgt;

Dat ondanks deze successen er een groep vluchtelingen overblijft die bij het inburgeren, het volgen van een

opleiding of het vinden van gepast werk op allerlei hindernissen stuit waarvoor maatwerk vereist is;

dat onvoldoende informatie bestaat over de exacte aantallen van hoop/goed opgeleide vluchtelingen,

hun opleidingsachtergrond en inzetbaarheid op deAmsterdamse arbeidsmarkt,

Besluit:

Het college uit te nodigen om

De Raad te informeren over het aantal erkende vluchtelingen dat in aanmerking komt voor toeleiding naar werk;

de Raad voor het zomerreces een concreet uitvoeringsvoorstel (inclusief financiƫle paragraaf)voor te leggen waarbij kennis van de bestaande organisaties wordt betrokken en hierin duidelijk te maken op welke wijze de talenten en potenties van deze vluchtelingen in Amsterdam beter benut kunnen worden voor de Amsterdamse economie en werkgelegenheid.

De leden van de Gemeenteraad,

A.A. Asante (PvdA)J.Sargentini (Groenlinks(Groen )

R. . Wieken (VVD)

Verschenen November 2003