Door Sofyan Mbarki op 12 april 2017

Je moet maar geluk hebben op welke school je zit!

Hoe goed een leerling het doet in de klas, hangt sterk af van het soort school waar het kind zit. Oftewel je moet maar geluk hebben op wat voor school je zit. Dat is natuurlijk iets wat we al jaren aanvoelen en roepen, maar nu is er bevestiging vanuit de Onderwijsinspectie

De inspectie is vandaag gekomen met een rapport waaruit blijkt dat de verschillen in de resultaten die scholen halen te groot zijn. Het blijkt fors uit te maken op welke school of opleiding een leerling terecht komt. Ook als rekening wordt gehouden met vers chillen in leerling populatie. Dat is natuurlijk iets heel treurigs in een welvarend land als Nederland.

De slagingspercentages in het voortgezet onderwijs verschillen zelfs sterk: van 75% tot 100%. Van alle landen die aan het Pisa-onderzoek meedoen zijn nergens de verschillen tussen vo-scholen zo groot als in Nederland. In het basisonderwijs blijken leerlingen van sommige scholen gemiddeld tien tot twintig punten lagere resultaten te halen op de eindtoets dan op andere scholen met dezelfde leerlingsamenstelling. Dat kan er voor zorgen dat leerlingen één of twee niveaus lager terecht komen in het vervolgonderwijs dan leeftijdsgenoten met dezelfde capaciteiten.

Kansenongelijkheid blijkt niet alleen in het onderwijs maar ook in de overgang naar de arbeidsmarkt een rol te spelen. Mbo- en hbo-afgestudeerden met een niet-westerse migratie-achtergrond vinden minder makkelijk een
baan. Dit verschil is de laatste vijftien jaar toegenomen. Zo is bij de mbo-afgestudeerden met een niet-westerse migratie-achtergrond de kans op werkloosheid 11,5% hoger. In 2001 was dat 4,7%.

Ook een stageplek vinden is voor mbo-studenten met een niet-westerse migratie-achtergrond lastiger. Zo’n 31% van hen geeft aan moeite daarbij te hebben, tegen 22% bij studenten zonder die achtergrond.

Ik vind dat Onderwijs er juist voor moeten zorgen dat kansen gelijk verdeeld zijn en dat je je via het onderwijs ontwikkelt tot volwaardig burger. Conclusie nu; tijd van wegkijken is wat mij betreft voorgoed voorbij, er is werk aan de winkel, met radicale maatregelen. Deze ongelijkheid mogen we niet accepteren!
Want iedereen heeft recht op goed onderwijs, ook als je ouders minder geld te besteden hebben of als je ouders oorspronkelijk uit een ander land komen.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki