19 juni 2003

Merendeel PvdA vóór Burgerinitiatief

Merendeel PvdA fractie steunt burgerinitiatief

Tijdens de komende raadsvergadering op 18 en 19 juni neemt de Amsterdamse Gemeenteraad onder meer een besluit over het voorstel van een groep Amsterdammers tot het instellen van een burgerinitiatief. Dit initiatief moet het mogelijk maken dat burgers een voorstel op de raadsagenda plaatsen, en bij voldoende steun, hierover ook een referendum kunnen organiseren.

De gemeentefractie van de PvdA heeft in meerderheid besloten dit voorstel te steunen. Het burgerinitiatief wordt gezien als een kansrijke vorm van bestuurlijke vernieuwing, dat een impuls kan geven aan het maatschappelijk debat in de stad en dat de betrokkenheid kan vergroten van burgers bij de gemeentelijke politiek.

Enkele PvdA-raadsleden zullen om principiële redenen tegen stemmen. Hun bezwaren richten zich met name tegen een, volgens hen, te lage opkomstdrempel en het ontbreken van een integrale afweging van de voorstellen.

De voorstanders binnen de fractie hebben aan hun steun de voorwaarde verbonden dat een PvdA amendement wordt aangenomen, waarin de opkomstdrempel voor referenda op 20 procent van alle kiesgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt gesteld. Bovendien wordt benadrukt dat het om een experiment gaat.

De Partij van de Arbeid heeft een groot vertrouwen in het gezonde verstand van de Amsterdammers. Indien evenwel zou blijken dat het initiatiefstelsel door misbruiken het besturen in de stad ernstig gaat bemoeilijken, zal de PvdA-fractie haar verantwoordelijkheid nemen en haar steun voor de proefneming alsnog intrekken.


Voor meer informatie:

Peter Klerks 06-51807484