Door op 29 oktober 2012

Lodewijk Asscher naar Den Haag

Wethouder Lodewijk Asscher wordt vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet van VVD en PvdA. Dat stemt ons buitengewoon trots. Nederland krijgt er een gedreven Amsterdamse bestuurder bij die na een prachtig verkiezingsresultaat voortvarend bij zal dragen aan de nieuwe regering.

Lodewijk voerde in een moeilijke tijd ingrijpende bezuinigingen door en bleef tegelijkertijd investeren in onderwijs, veiligheid, werk en armoede. Hij initieerde Project 1012 dat de uitbuiting van vrouwen aanpakt en de Wallen schoonmaakt van criminele en criminogene invloeden. De kwaliteit van basisscholen werd sterk verbeterd en hij stelde zich ten doel de taalachterstanden onder kinderen op school weg te werken. Ook begon Lodewijk een hervorming van de jeugdzorg en zette hij zich in om de stadsdelen te behouden voor Amsterdam.

De PvdA Amsterdam heeft enorm veel waardering voor zijn tomeloze inzet. Zijn projecten en plannen zullen worden voortgezet.

“Met zijn komst krijgt Nederland een minister die weigert zich neer te leggen bij de status quo. Een pragmaticus die aanpakt, onorthodoxe maatregelen daarbij niet schuwt en bij wie het sociaaldemocratische hart warm klopt. Maar ook een aimabele gezinsman met een scherpe politieke neus,” aldus Frank de Wolf, fractievoorzitter van de PvdA.

“We zijn trots dat Lodewijk Asscher in Den Haag op zo’n belangrijke positie aan de slag gaat. Hij heeft veel betekend voor de PvdA Amsterdam. Hij leidde de partij door twee succesvolle verkiezingen en zette een stevig profiel neer. De PvdA Amsterdam wenst Lodewijk alle succes,” zegt Michiel Geuzinge, voorzitter PvdA Amsterdam.

Opvolging
De PvdA-fractie vergadert vanavond – maandag 29 oktober – over de instelling van een sollicitatiecommissie. De commissie zal bestaan uit de fractievoorzitter, een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur en een lid van het Amsterdamse college van Burgemeester & Wethouders. Het profiel en de procedure worden in een later stadium bekendgemaakt.


Verklaring bestuur PvdA Amsterdam over vertrek Lodewijk Asscher

Ruim 2 jaar na zijn installatie als gemeenteraadslid werd Lodewijk Asscher in april 2004 politiek leider van de PvdA in Amsterdam. Als lijsttrekker behaalde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2010 prachtige resultaten.

Lodewijk vervulde zijn rol als wethouder op een eigenzinnige en inspirerende manier. De sociaal-democratie kreeg door Lodewijk Asscher in Amsterdam een duidelijk gezicht. “Show, don’t tell”, was daarbij zijn credo. Politiek bedrijven vanuit heldere idealen, dichtbij de mensen waar het over gaat. Bij besluitvorming altijd refererend aan zijn eigen beleving. Zaken die hem als inwoner of ouder niet aanstonden, bestreed hij als wethouder. Met overtuiging hield hij de beursgang van Schiphol tegen en met lef pakte hij de mensenhandel op de Wallen aan.  De Asschernorm deed de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs fors stijgen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veel mooie resultaten die Lodewijk Asscher toevoegde aan de rijke historie van de Amsterdamse sociaal-democratie.

De PvdA Amsterdam is Lodewijk grote dank verschuldigd voor een decennium bevlogen inzet voor de stad en de partij. Een sterk en inspirerend leider vertrekt naar Den Haag om zijn kwaliteiten landelijk in te zetten, iets om trots op te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat hij dit op dezelfde manier zal doen als in Amsterdam, namelijk niet bang, resultaatgericht en met oog voor mensen. Oftewel heldhaftig, vastberaden en barmhartig.

Op de algemene ledenvergadering van aanstaande vrijdag zullen we even stil staan bij het vertrek van Lodewijk en de politieke actualiteit. Wij zijn ons er van bewust dat door de korte termijn leden hier niet bij kunnen zijn. Wij zullen als partij op een later moment op gepaste wijze afscheid nemen van Lodewijk.

Het bestuur van de PvdA Amsterdam

Michiel Geuzinge,
Voorzitter

Advies bestuur over benoeming wethouder en verkiezing politiek leider

Procedure benoeming wethouder
Op 7 april 2009 heeft de algemene ledenvergadering, in overeenstemming met richtlijnen van het landelijk partijbestuur, een procedure vastgesteld voor de selectie en benoeming van wethouders:

  • er wordt een sollicitatiecommissie gevormd met daarin de fractievoorzitter, een vertegenwoordiger van het bestuur, de lijsttrekker (of diens vertegenwoordiger) en eventueel een ander lid van de fractie.
  • kandidaat-wethouders worden voorafgaand aan de formele voordracht in de gemeenteraad aan de leden gepresenteerd.

Het bestuur heeft een adviserende rol, de fractie draagt voor.

Advies bestuur PvdA Amsterdam over benoeming nieuwe wethouder
Het bestuur adviseert de gemeenteraadsfractie om op korte termijn een kandidaat voor het wethouderschap te zoeken. Het land kampt nog steeds met een economische crisis die zich ook in deze regio doet voelen. Ook het nieuwe kabinet zal fors moeten bezuinigen en dat zal gevolgen hebben voor onze stad. Bovendien staat de stad de komende maanden voor een aantal grote opgaven: de eerste stappen naar de decentralisatie van de jeugdzorg, een grote cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie, de voorbereiding van de begroting 2014 en natuurlijk het vormgeven van een nieuw robuust bestuurlijk stelsel. Het PvdA-smaldeel in het college moet daarom op korte termijn weer op volle sterkte komen. Daarvoor is een wethouder nodig die met energie en ideeën deze rol op zich neemt en geloofwaardig invulling kan geven aan de ambitie in het collegeakkoord en ons verkiezingsprogramma om nieuwe coalities te sluiten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om vele Amsterdammers te bereiken en betrokken te maken. Ook dié helft van de stad die niet naar de stembus is gegaan.

Dat betekent naar de mening van het bestuur dat de nieuwe wethouder een politiekbestuurder is, die de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen voor de langere termijn, waarbij we nadrukkelijk adviseren om van de gelegenheid gebruik te maken — ook buiten de traditionele bestuurlijke circuits te kijken en vernieuwing en talent een kans te geven.

We vinden daarom dat, ook al is de tijd kort, een open procedure moet worden gevolgd, waarbij geïnteresseerde leden de gelegenheid krijgen een brief en cv aan de sollicitatiecommissie te sturen.

Verkiezing nieuwe politiek leider PvdA Amsterdam
De uitdaging voor de Amsterdamse PvdA is om in maart 2014 de partij te zijn die aansprekende ideeën, inspirerend leiderschap en positieve emotie met elkaar weet te verbinden. Dat gaan we doen in een open, transparant en democratisch proces. De leden zullen komend jaar in staat gesteld worden de inhoudelijke koers vast te stellen, er zal een sterke kandidatenlijst worden opgesteld en als sluitstuk van dit proces zullen de leden in het najaar van 2013 een nieuwe politiek leider kiezen.

Het bestuur zal hiervoor een voorstel doen en dat ter besluitvorming aan de leden voorleggen op de algemene ledenvergadering van donderdag 29 november a.s..

Interim politiek leider
Tot de leden een nieuwe lijsttrekker hebben gekozen is de fractievoorzitter de interim politiek leider.