Door op 28 september 2012

Lijn 5 blijft

Tramlijn 5 tussen Amsterdam Centraal Station en Amstelveen zal zeer waarschijnlijk blijven rijden. Het stadsbestuur heeft dit aangegeven na onze inzet om een directe verbinding met Amstelveen te behouden. In de Zuidasdok- plannen van het bestuur zou lijn 5 worden opgeheven.

Naast de positieve signalen van het bestuur over lijn 5 wordt ook bekeken of tramlijn 16 doorgetrokken kan worden naar Amstelveen. Hier zijn wij zeer blij mee. Een goede verbinding met Amstelveen is goed voor zowel Amstelveners als Amsterdam.

Ja, we hadden liever gezien dat de Noord/Zuid-lijn wordt doorgetrokken naar Amstelveen. In de plannen voor het onder de grond brengen van een stuk A10 Ring bij station Zuid wordt de Noord/Zuid-lijn afgesneden. Dat vinden wij erg jammer. Het plan was altijd Amstelveen, Amsterdam en Amsterdam-Noord met elkaar te verbinden.

We hebben zelf een plan opgesteld dat naar onze mening de Noord/Zuid-lijn naar Amstelveen tegen lagere kosten in stand hield. Helaas was er in de gemeenteraad geen draagvlak voor onze voorstellen omdat er met onder andere de landelijke overheid al afspraken waren gemaakt over de financiering van het Zuidasdok-project. De angst bij de andere partijen in de raad was dat onze plannen die afspraken in de waagschaal zouden stellen.

De manier waarop één en ander ging deed ons wel afvragen wat de gemeenteraad nu precies geleerd heeft uit de lessen van de Noord/Zuid-lijn. Een van de belangrijkste lessen is toch dat je tegenspraak moet organiseren. Dat je kritisch moet zijn en niet zomaar elk plan moet overnemen en dat je vragen moet stellen. En soms met alternatieven moet komen.

Doortrekken
Ook omarmen we de suggestie van de fracties van de PvdA Zuid en PvdA Nieuw West om de Noord Zuidlijn in elk geval door te trekken naar VU medisch centrum en ook de optie van een verbinding met west en de Riekerpolder te onderzoeken. De fractie blijft kritisch over het plan van de ‘supertram’ en daarom vinden wij het van belang dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zonder goed beeld van wat dit betekent voor de exploitatie van het Amsterdam openbaar vervoer. Daarom willen wij dat het GVB daarover een advies schrijft dat de (regio)raad kan meenemen in haar finale afweging

Wij zullen in de gemeenteraad instemmen met het brede plan voor het Zuidasdok en met moties komen om het voortbestaan van de ononderbroken lijn 5 te verzekeren.

Ger Jager is gemeenteraadslid voor de PvdA.