25 maart 2015

Algemene ledenvergadering op dinsdag 31 maart

De algemene ledenvergadering van de PvdA Amsterdam vindt plaats op dinsdag 31 maart in het Volkshotel. Alle leden van de Amsterdamse PvdA zijn welkom en worden uitgenodigd om mee te denken en te praten over de plannen voor de vereniging.

Het bestuur van PvdA  Amsterdam streeft naar een vernieuwde opzet voor de ALV, met volop ruimte voor de leden en sympathisanten van de vereniging om in gesprek te gaan en plannen te maken. Lees over de eerste ideeën in een blog van voorzitter Herman Wiersema. Als u vragen of suggesties heeft, kunt u deze mailen aan de secretaris. Verzocht wordt om moties uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de vergadering in te dienen, zodat ze tussentijds kunnen worden toegevoegd aan deze agenda.

De ledenvergadering vindt plaats in het Volkshotel, Wibautstraat 150, 1091GR in Amsterdam.


Agenda

In vogelvlucht:

* 19.00: drie voorprogramma’s: technische vragen, welkom nieuwe leden en motie studentenprotest
* 19.30: inloop en registratie (en aanmelden voor deelsessies)
* 20.00: plenaire vergadering, met onder meer financiele stukken, werkplan en moties
* 20.45: zeven deelsessies: met raadsleden en bestuur over inhoudelijke onderwerpen
* 21.45: plenaire afronding en afsluiting
* 22.00: einde

De agenda-onderdelen worden hieronder toegelicht.

19.00 – 19.30 uur: voorprogramma’s

Er zijn drie voorprogramma’s die tegelijkertijd plaatsvinden:

1. technische vragen op financiële stukken en werkplan
Bedoeld voor leden die feitelijke vragen willen stellen over de stukken die tijdens de ALV op de agenda staan. Vragen kun je ook vooraf per mail stellen bij penningmeester Adam of voorzitter Herman.

2. welkom voor nieuwe leden
Is dit jouw eerste algemene ledenvergadering? Ben je sowieso pas kort lid? Dan is het leuk en nuttig om vooraf wat informatie te krijgen over de achtergrond van deze vergadering. Bestuursleden Ditte en Eline vertellen je alle ins & outs.

3. voorbespreking motie naar aanleiding protest UvA
Voor de vergadering is een motie ingediend (zie agenda verderop) over de protesten van studenten en docenten van de UvA. In het voorleg wordt (in aanwezigheid van onder meer Jaap Oosterwijk, betrokken bij het protest en voormalig lid van de Studentenraad) overlegd over de inhoud van deze motie. Heb je ideeën om deze tekst aan te vullen of te wijzigen? Of wil je sowieso meer weten over dit onderwerp? Dan is dit voorprogramma bedoeld voor jou. Het is bedoeld ter voorbereiding van de plenaire ALV. Onder leiding van bestuursleden Michiel & Jesse.

19.30 – 20.00 uur: inloop

Coffee and teaEr is koffie en thee. Leden kunnen een plek zoeken in de vergaderruimte: er is een beperkt aantal zitplaatsen. Vanwege de interactieve opzet zijn er ook statafels. Voor het tweede deel van de avond wordt de zaal verbouwd zodat we in groepjes uiteen kunnen.

Vanwege een eventuele stemming is het van belang om je te melden bij de welkomsttafel, zodat je geregistreerd wordt en een stemkaart ontvangt. Bij binnenkomst kun je je bovendien aanmelden voor een van de deelsessies (er is beperkt plaats per sessie).

Leden wordt gevraagd zelf de stukken mee te nemen (digitaal of op papier), er is slechts een beperkte hoeveelheid printjes beschikbaar van de agenda. Op een scherm wordt de agenda getoond.


20.00 – 20.45 uur: plenaire vergadering

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering (13 november 2014)

4. Financiën: presentatie penningmeester, inclusief jaarrekening 2014verklaring kascommissie. Zie ook schriftelijk verslag penningmeester.

5. Jaarverslag november 2014 – heden. Over inzet van (het bestuur van) de vereniging wordt in een liveblog gerapporteerd.

werkplan6. Werkplan PvdA Amsterdam 2015

7. Actuele moties
motie Ensor n.a.v. eisen studenten en docenten UvA en VU
Motie Kuiper (JS Amsterdam) over erfpacht
– aanvullende moties die voorafgaand aan de vergadering worden ingediend worden hier gepubliceerd, meer informatie bij secretaris Eline.


20.45 – 21.45 uur: sessies

In verschillende groepen gaan leden in gesprek met elkaar, raads- en bestuursleden over actuele thema’s. Met inleiding door fractievoorzitter Marjolein Moorman.

dennis boutkanSESSIE ÉÉN: met raadslid Dennis Boutkan: 
“Ik wil het graag hebben over onze aanpak jeugdwerkloosheid en tegengaan arbeidsmarkt discriminatie in het bijzonder. Ik hoor graag nieuwe ideeën en vergroot ook betrokkenheid van de leden op dit thema. Onder de leden zijn vast ook werkgevers/managers/consultants die invloed kunnen uitoefenen op de lokale arbeidsmarkt. Vragen die ik heb:
– welke beelden/ervaringen heeft men bij arbeidsmarktdiscriminatie?
– welke oplossingen?
– welke mogelijkheden in eigen werksituatie om werk/ arbeidsmarkt te stimuleren voor jongeren?
– zijn er mensen die ook in toekomst willen helpen met oplossingen uitvoeren/aandragen?”

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1421165940PiavandenBergSESSIE TWEE: met raadslid Pia van den Berg:
“Voor het ronde tafel gesprek wil ik het graag hebben over De Betekenis van Kunst en Cultuur in de samenleving en de rol van de overheid! Er komt weer een nieuw kunstenplan aan, met nieuwe kaders en uitgangspunten. Ik vind het belangrijk om ideeën te horen van mijn PvdA genoten en feedback te krijgen over waar de speerpunten van beleid moeten liggen binnen het Kunstbeleid in Amsterdam voor de komende jaren. Daarbinnen is de rol van de gemeente van groot belang in de ontwikkeling en uitvoering van het Kunstenplan.
Thema’s van gesprek zijn:
1. De rol van Kunst en Cultuur in het maatschappelijk en sociaal domein > “Art of Impact” (aansluitend bij het voorstel van Jet Bussemaker).
Wat kan Kunst en cultuur betekenen voor maatschappelijke en sociale organisaties, zoals de zorg, dagbesteding, inburgering, participatie, taalcursussen (alfabetisering), jeugdzorg, emancipatie, talentontwikkeling, culturele diversiteit, radicalisering, emancipatie, discriminatie, etc.
2. Als het gaat om Kunsteducatie in het onderwijs, is er in Amsterdam een Convenant Cultuureducatie Basisonderwijs, nu vooral specifiek gericht op muziek. Hoe kunnen we een completere invulling geven aan het Convenant (de wethouder komt binnenkort met voorstellen). We lopen in Amsterdam vooruit als het gaat om Kunst op School, maar het kan veel beter.
3. Welke zijn voor ons de hoofdlijnen in het Kunstbeleid in Amsterdam voor de komende jaren, zowel inhoudelijk als qua infrastructuur.”

MaartenSESSIE DRIE: met raadslid Maarten Poorter:
“Ik wil graag het thema ‘zorg in de buurt’ aan mijn tafel; het doel zou volgens mij zijn bespreken van ervaringen nu drie maanden na decentralisatie. En concrete acties die fractie moet oppakken.”

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1421165613OrhanKayarSESSIE VIER: met raadslid Orhan Kayar:
“Ik wil het graag hebben over het preventieve aanpak van obesitas onder de jeugd. Ik ga namelijk in april een initiatiefvoorstel indienen over dit onderwerp. Er zijn al veel ambities geformuleerd en de gemeente doet haar best om het probleem (op lange termijn) aanzienlijk te verminderen. In Amsterdam hebben meer dan 30,000 kinderen en jongeren obesitas of overgewicht. Dat betekent een op de vijf. Dus de kern vraag is: Wat moet de overheid starten, stoppen of verbeteren ten aanzien van het huidig voorgenomen beleid? Ofwel: waar wil ik de koevoet precies op zetten? Ontbreekt er iets? Moeten prioriteiten anders? Ik wil daarom tijdens het ronde tafel gesprek met de leden over dit onderwerp hebben en vragen of ze input willen geven.”

Henk-BoldewijnSESSIE VIJF: met raadslid Henk Boldewijn:
“Mijn tafel heeft betrekking op informatie over het beleid en de plannen m.b.t. verkeer & vervoer in Amsterdam. De komende tijd staan er enkele grote veranderingen gepland op het gebied van verkeer en vervoer. Er zullen grote ingrepen plaatsvinden bij:
• De Ferdinand Bolstraat;
• Het Muntplein;
• Het Leidseplein;
Verder zullen de volgende uitvoeringen van start gaan:
• De herinrichting van het Weesperplein;
• Een lijnennetvisie voor het openbaar vervoer;
• Het maken van een nieuw mobiliteitsplan.
PvdA Amsterdam wil de signalen uit de samenleving oppakken en kan de mening en deskundigheid van haar leden goed gebruiken om een goed en dragen standpunt te kunnen formuleren/innemen.
Tijdens de ALV wil ik in twee stappen een aanzet hiertoe geven:
1. Het vormen van een groep van deskundigen die mij gevraagd en ongevraagd moet adviseren over deze en/of andere onderwerpen binnen mijn portefeuille;
2. In gesprek gaan met de leden over de punten binnen mijn portefeuille die de aandacht vragen.”

Marjolein MoormanSESSIE ZES: met fractievoorzitter Marjolein Moorman:
“Onderwijs is een belangrijk thema voor de PvdA. Graag wil ik van leden weten welke opgave voor de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam zij nu het belangrijkste vinden. Sta jij voor de klas in het basisonderwijs, of ben je actief in het MBO? Of ben je anderszins betrokken bij het onderwijs in onze stad? Dan nodig ik je van harte uit voor het gesprek in mijn sessie. We kunnen dinsdagavond een mooie basis leggen om de komende jaren als PvdA er voor te zorgen dat we de leidende onderwijspartij in Amsterdam blijven, die strijdt voor gelijke kansen en hoge kwaliteit voor ieder kind en iedere jongere.”

SESSIE ZEVEN: met bestuursleden 
Hoe kunnen en willen de leden van de PvdA-afdeling Amsterdam bijdragen aan de ambities voor een levendige sociaal-democratische beweging in de hoofdstad? In de zevende sessie kunnen leden (en sympathisanten) hun wensen en ideeën delen met het bestuur. Er kunnen direct concrete afspraken worden gemaakt.


21.45 – 22.00 uur: plenaire afronding
In kort bestek horen we highlights van wat er in de sessies besproken is en ronden we de algemene ledenvergadering af. Bij voldoende tijd kan ook vooruit worden gekeken naar de volgende algemene ledenvergadering, die donderdag 12 november 2015 plaatsvindt.


vanaf 22.00 uur: borrel en napraten