5 februari 2015

De PvdA in de gemeenteraad van 27 augustusPvdA in de gemeenteraad op 27 augustus


De vergadering van de gemeenteraad op 27 augustus duurde niet zo lang. Voor deze eerste vergadering na het zomerreces waren er niet zoveel agendapunten. Hieronder een kort verslag van de inbreng van de PvdA.

Mondelinge vragen over ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen


In vervolg op de mondeling vragen van de SP aan wethouder Oudkerk over het onderzoek van het Kohnstamm instituut over segregatie op Amsterdamse scholen, herinnerde Karina Schaapman de wethouder aan de aanbevelingen die de PvdA- fractie eerder dit jaar deed. De als reactie op de nota van Oudkerk ‘Zwart/witte scholen’ door de PvdA aangedragen concrete voorstellen zou Schaapman graag terugzien in een plan van aanpak van de wethouder. Oudkerk zegde toe met een aantal concrete acties en maatregelen te zullen komen. Schaapman hamerde eerder dit jaar namens de PvdA onder meer op betere en objectieve informatievoorziening over scholen en de onderwijskwaliteit. Ook refereerde ze aan de successen die sommige scholen boeken met een selectief aanname- en wervingsbeleid.

Cameratoezicht


Het college van het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om extra geld vrij te maken voor cameratoezicht, zodat stadsdelen (meer) projecten met cameratoezicht kunnen realiseren die de veiligheid op straat vergroten. Naar aanleiding van vragen van Peter Klerks in de commissie Algemene Zaken was de presentatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten aangepast en komt er een expertisecentrum, zodat ervaringen en resultaten goed kunnen worden bekeken. Tijdens de raadsvergadering benadrukte de PvdA-woordvoerder dat nieuwe projecten met cameratoezicht pas moeten worden gestart als uit de probleemanalyse blijkt dat cameratoezicht de beste oplossing is voor een geconstateerd veiligheidsprobleem. Klerks: ‘De PvdA-fractie wil dus altijd een expliciete afweging zien of camera’s in een specifieke situatie het meest aangewezen middel zijn. Goed motiveren dus. Betere verlichting kan -volgens wetenschappelijk onderzoek- vaak ook goede resultaten opleveren, en met minder impact op de privacy.’

Klerks stelde verder dat cameratoezicht alleen succesvol is als het deel uitmaakt van een integraal pakket aan maatregelen. De burgemeester zegde toe dat cameraprojecten inderdaad altijd onderdeel zullen zijn van integraal maatregelenpakket. Op de vraag van de PvdA-woordvoerder hoe nieuwe projecten worden goedgekeurd en hoe de gemeenteraad kan volgen of de toetsing zorgvuldig is, antwoordde de burgemeester dat hij eindverantwoordelijk blijft. De burgemeester zal over voorstellen van het dagelijks bestuur van een stadsdeel beslissen na advies van politie en justitie. De besluiten over nieuwe projecten worden ter kennisname naar de raadscommissie Algemene Zaken gestuurd.

Overige punten


Andere voorstellen waarover besloten is leidden niet tot veel discussie. De gemeenteraad besloot onder meer tot instelling van een commissie die vooronderzoek moet doen naar de problemen bij de Dienst Stadstoezicht. De hele agenda van de raadsvergadering staat op www.amsterdam.nl