26 februari 2004

De PvdA in de Gemeenteraad, een verslag

PvdA in de gemeenteraad op 25 februari 2004

Raadsverslag nr. 10 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

Actualiteit en mondelinge vragen
Er was een raadsactualiteit van Leefbaar Amsterdam over het stellen van schriftelijke vragen. Geconcludeerd werd onder meer door PvdA-fractievoorzitter Tjalling Halbertsma dat er natuurlijk geen sprake kan zijn van beperking van het vragenrecht op initiatief van het college. Het recht om vragen te stellen hoort immers bij de controlerende taak van de gemeenteraad. Hij stelde voor dat de fracties in de Raad zelf kritisch kijken naar de vragen die ze willen indienen. ‘Bij teveel onnodige vragen wordt het instrument van de Raad bot terwijl het scherp moet blijven’. Mogelijk kan de raadsgriffie een rol spelen bij het voorkomen van bijvoorbeeld vragen die een week later in een raadscommissie aan de orde komen, zie Halbertsma.

Daarnaast was er een aantal mondelinge vragen over onder meer de Sint Josephschool in ZuiderAmstel en steunverlening aan San Francisco waar het gaat om het trouwen van homostellen. De burgemeester antwoordde uiterst kort op de vraag of hij zijn collega in San Francisco wilde steunen: ‘Ja’. PvdA-fractievoorzitter Halbertsma stelde vragen over hulpverlening door de gemeente aam de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De burgemeester zegde toe middels een voorstel in de komende collegevergadering met een beroep op het rampenfonds actie te ondernemen. Uiteraard in overleg met organisaties ter plaatse en Marokkaanse organisaties in Amsterdam.

Notitie Amsterdam in de Europese Unie
PvdA-woordvoerder Economische Zaken Zati Yurdakul stelde dat Amsterdam wanneer er Europese subsidiemogelijkheden zijn maximaal moet profiteren. Yurdakul maakte zich wel zorgen over toenemende bureaucratie. Er is nog te weinig aandacht voor de band met ondernemers – bij voorkeur direct door Eurolink van informatie te voorzien. Ook benadrukte hij de noodzaak van het gebruik van de reeds in Den Haag (EZ) en Brussel (onder andere vertegenwoordiging van Amsterdam) aanwezige kennis.

Notitie van raadslid Van der Meer tijdelijke studentenhuisvesting in het TPG-gebouw
Doordat de periode waarin een deel van het TPG-gebouw voor studentenhuisvesting kan worden gebruikt te kort is, wordt realisering een te kostbare zaak. De ontwikkelaar van het gebouw garandeert het Stedelijk Museum slechts voor anderhalf jaar ruimte. Op basis van een dergelijk garantie en onzekerheid over de tijd daarna is de exploitatie van studentenhuisvesting in hetzelfde gebouw niet rond te krijgen. De PvdA vindt dat naast bouw van meer permanente studenten- en jongerenhuisvesting ook de tijdelijke huisvesting nog meer aandacht behoeft. ‘Er zit ondanks het bestaan van een projectgroep blijkbaar onvoldoende druk achter het vinden van locaties waar bijvoorbeeld vijf jaar lang tijdelijke woningen kunnen staan. Dit moet op meer plaatsen mogelijk zijn, als we maar willen’, zei PvdA’er Thijs Reuten. Voor huisvesting in niet gebruikte- en ook in de toekomst moeilijk verhuurbare kantoorpanden zijn we afhankelijk van eigenaren. De verwachting is dat er op dat gebied snel meer mogelijkheden komen.

Wijziging van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Amsterdam 2001
Op initiatief van de PvdA-fractie, met steun van CDA, GroenLinks, SP, AA/DG en de VVD, werd door de Raad met algemene stemmen een amendement aangenomen waardoor sneller meer Wibo-woningen gebouwd kunnen worden. De eerder door de Raad vastgestelde hogere subsidie voor de bouw van Wibo-woningen is nu ook mogelijk in stedelijke vernieuwingsgebieden in bijvoorbeeld Noord en Parkstad.

De productie van de Wibo’s (Woningen in een beschermde omgeving) speciaal voor ouderen ligt achter. PvdA raadsleden Bouwe Olij en Manon van der Garde hebben hiervoor eerder bij diverse gelegenheden aandacht gevraagd. Bij de begrotingsbehandeling eind 2003 bevestigde de Raad de doelstelling met betrekking tot het bouwen van Wibo’s. ‘Om zoveel mogelijk Wibo’s te realiseren wil de Raad zoveel mogelijk plekken waar de hogere subsidie gebruikt kan worden. Als de subsidiepot op is, is in ieder geval een maximaal aantal Wibo’s in aanbouw’, aldus PvdA-woordvoerder Thijs Reuten.

Bestemmingsplan Silodam
De PvdA-fractie gaat akkoord met het bestemmingsplan. Ten aanzien van de belangrijkste discussiepunten merkte PvdA-woordvoerder Ruimtelijke Ordening Thijs Reuten op dat het stadsdeel de drijvende tuin en de sportkooi uiteindelijk in overleg met de bewoners kan realiseren. ‘Het stadsdeel moet beslissen welke mogelijkheden binnen het bestemmingsplan wel of niet benut moeten of kunnen worden’, zei Reuten. ‘Het is niet verplicht’. Wat de drijvende tuin betreft, het enige stukje groen in de buurt van de Silodam, had GroenLinks eerder gezegd het ‘excuusgroentje’ liever kwijt te willen. Reuten: ‘Als je het doet moet je het goed doen. Het succes hangt af van de vormgeving en het onderhoud’. De PvdA in de gemeenteraad wil beide voorzieningen in ieder geval niet onmogelijk maken en gaat dus akkoord met het bestemmingsplan. De door sommige bewoners gevraagde extra openbare steigers zijn volgens het bestemmingsplan ook nog mogelijk. De komst van deze steigers, naast steigers voor woonboten, hangt echter af van de ruimte die er in de definitieve situatie over is. Extra steigers zijn wel openbaar en dus niet exclusief voor bewoners, zoals de al aanwezige steigers onder het laatste gebouw aan de Silodam.

Aanvullend krediet voor de renovatie van het brugdek van brug nr. 41
Naar aanleiding van vragen van Auke Bijlsma zegde de wethouder toe dat er naast de in de voordracht toegezegde maatregelen aanvullende voorstellen komen. ‘De raming moet beter en de raad moet ook precies weten hoe nauwkeurig de raming is. Ook de tijd tussen de aanvraag en de afsluiting van een krediet moet korter. Bij brug 41 was dat bijna twee jaar’, aldus PvdA-er Bijlsma. Daarnaast zegde de wethouder toe om de accountant en de rekeningencommissie hier nog eens goed naar te laten kijken. De raad ging anders dan in oktober 2003 nu wel akkoord. (Zie ook raadsverslag 8 oktober 2003 elders op deze site)

Beleidskader voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer
De PvdA vindt dit een prima stuk. Bijlsma heeft er geen andere woorden voor: ‘Goed stuk en ook goed dat het in overleg met de betrokken tot stand is gekomen’.

Notitie van het raadslid mevr. Van der Garde ‘Zorgen om het Centraal Station’
PvdA woordvoerder zorg Manon van der Garde kreeg veel bijval voor haar notitie over de hulpverlening aan onder meer drugsverslaafden en terugdringing van de overlast rond het Centraal Station. Ook het college had in het preadvies bij de notitie positief gereageerd. Men ondersteunde onder andere de ketenbenadering. Samenwerking tussen de verschillende instellingen en verwijzing naar hulpverleners in plaats van louter repressie en het opjagen van mensen. ‘Als we mensen helpen halen we ze van de straat. Als er voldoende opvang is en dagbesteding neemt de overlast ook af’, zegt Van der Garde.

Van der Garde maakte in aanvulling op de reactie van het college op haar notitie nog drie opmerkingen. Het college zegt dat de gevraagde dagbesteding al bestaat. Daar wil zij, net als GroenLinks, later nog op terugkomen. Ten tweede is er het zogenaamde waterbedeffect. Aanpak op de ene plek zorgt voor toename van de overlast op andere plekken. ‘De overlast in het wallengebied neemt weer toe en ook in Zuidoost is de overlast groot’, aldus Van der Garde. Tenslotte benadrukte Manon van der Garde dat ook de dealers meer aandacht moeten krijgen. Zij zorgen voor aanbod waar weer mensen op afkomen.

Convenant over het theatercomplex aan de Marnixstraat
De PvdA-fractie was bij monde van Charlotte Riem Vis positief over het convenant met de Van den Ende Foundation en de Theatercombinatie. Ze was nog wel kritisch over de onduidelijkheid ten aanzien van de erfpachtovereenkomst. Die vraag is nog blijven liggen uit de commissie en Riem Vis wilde graag weten of die overeenkomst gewoon door het stadsdeel wordt afgehandeld langs de gebruikelijke weg of dat er een andere procedure geldt? Riem Vis diende daarnaast nog een motie in waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar een grotere fietsenstalling onder het project. ‘Er is te weinig stallingscapaciteit rondom het Leidseplein en als hier mogelijk samen met andere betrokken partijen toch nog een uitbreiding te realiseren is, zou dat mooi zijn’, zei Riem Vis. Wethouder Belliot meldde dat de erfpachtovereenkomst nog aan de Raad wordt voorgelegd. De motie van de PvdA, met steun van anderen, werd door de wethouder positief ontvangen. Er komt dus een onderzoek naar uitbreiding van de stalling. De motie kreeg steun van alle fracties.


Voortgang Koninginnenacht

PvdA-fractievoorzitter Halbertsma stemde namens de PvdA in met de notitie van de burgemeester. Hij ondersteunde daarnaast de beantwoording door de burgemeester ten aanzien van de motie die in aanvulling op het stuk van het college door GroenLinks werd ingediend. De motie vraagt om naast de extra festiviteiten rond Koninginnenacht en de uitbreiding van de openingstijden van de horeca tot 05.00 uur, ook de vrijmarkt vanaf 24.00 uur toe te staan. De burgemeester kondigde aan met het oog op de openbare orde en veiligheid de motie niet uit te kunnen voeren als die zou worden aangenomen. Ondanks de oproep van de burgemeester om de motie niet te aanvaarden met het oog op de openbare orde, de al georganiseerde festiviteiten, de grenzen aan de politiecapaciteit en bijvoorbeeld grote werkzaamheden in de stad, werd deze toch aangenomen met de stemmen van de PvdA, SP en CDA daartegen.

Aanvullende prestatieafspraken in kader van de sociale pijler van het grotestedenbeleid (SIV)
Amma Asante vroeg bij dit agendapunt onder meer aandacht voor de procedure. Het kostte namelijk nogal wat tijd en moeite om het punt in de Raad besproken te krijgen. Asante vestigde daarnaast de aandacht op een project wat niet voor SIV-middelen in aanmerking kwam. Het gaat om een gebouw aan het Timorplein in Zeeburg waarvoor het stadsdeel plannen heeft. In een motie, mede ondertekend door d66, GroenLinks en AA/DG, vraagt Asante het college een voorstel uit te werken in samenwerking met het stadsdeel voor het gebouw Timorplein.

Wethouder Aboutaleb antwoordde ten aanzien van het Timorplein dat er helaas nog geen heldere en sluitende exploitatie op tafel ligt. Daarmee is er geen dringende reden om in alle haast te gaan schuiven met middelen. De SIV-middelen kunnen dus buiten beschouwing blijven, maar het is – conform het idee van Asante – geen slecht idee om iets te doen met dit grote gebouw. De wethouder zegde toe op korte termijn samen met Zeeburg te gaan kijken naar de ontwikkeling van het gebouw met interessante functies. De prijs van het gebouw en de voorwaarde van een sluitende exploitatie staan daarbij niet ter discussie. De motie werd aangenomen.

Notitie van mevr. Van Oudenallen ‘Ouderenhangplek in het Stadhuis Amsterdam’

Het terugplaatsen van het bankje in de hal van het stadhuis ook wel de ‘ouderenhangplek’ genoemd werd gesteund door een meerderheid in de Raad. Wethouder Maij zegde mevrouw Van Oudenallen en de andere voorstanders van een zitmogelijkheid voor ouderen, waaronder de PvdA, toe dat er een kleiner bankje terugkomt in de hal. De prijs voor de mooiste bijdrage aan deze raadsvergadering gaat naar SP-collega Hans Bakker voor zijn inbreng bij dit agendapunt. Hopelijk komt de tekst op de SP-website.