Door Dennis Boutkan op 13 februari 2020

“De prijs mag niet het enige criterium zijn bij verkoop AEB”

Op woensdag 12 februari sprak de Amsterdamse gemeenteraad over het besluit van het college om het verkoopproces van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) te beginnen. Lees hieronder de inbreng van ons raadslid Dennis Boutkan tijdens het debat.  

De gemeente Amsterdam is genoodzaakt het Afval Energie Bedrijf (AEB) verkopen. Het moge duidelijk zijn dat deze optie in eerste instantie niet voorkeur van de fractie van de PvdA Amsterdam genoot. De fractie van de PvdA Amsterdam vindt dit een zeer ingrijpend besluit, misschien wel een van de grootste besluiten van dit college, dat nog lang zal doorwerken. Sociaaldemocraten dienen extra kritisch te zijn als activiteiten met een publiek belang afgestoten worden naar de markt. Over te laten aan de krachten van de markt. Los te laten in de arena van het grootkapitaal. 

“Sociaaldemocraten dienen extra kritisch te zijn als activiteiten met een publiek belang afgestoten worden naar de markt.”

Het AEB is een belangrijk bedrijf in onze achtertuin, die een grote impact heeft op Amsterdam. Op allerlei aspecten: op het milieu, op de werkgelegenheid, op de prijs die we betalen voor de verwerking van ons afval en op de warmtevoorziening voor 10.000-en huishoudens.

Wat verkoop van publieke belangen kan doen zien we dagelijks om ons heen. Een postmarkt die zo competitief is geworden, dat mensen in slechte banen zitten met veel onzekerheid. En dat het op afstand zetten van bedrijven ook niet altijd succesvol is, zien we aan het besluit rondom spoorbeheerder ProRail, dat straks weer ondergebracht gaat worden bij een ministerie.

Is afvalverwerking dan een taak van de overheid? Daar kan je over twisten, maar wij vinden van wel. Er zijn goede voorbeelden van publieke afvalverwerkers, zoals Afvalbedrijf HVC, waarin 44 gemeentes samenwerken. De optie destijds om hiermee samen te gaan gaf de fractie van de PvdA Amsterdam veel comfort. Die weg is om verschillende redenen echter uitgesloten, wat wij betreuren. Verkopen aan de markt is volgens het College de enige optie die overblijft. 

Daarom staan we hier om wensen en bedenkingen mee te geven bij het verkoopproces. Ik heb de wethouder daarover horen zeggen dat hij die alleen over kan brengen ‘als aangetoond kan worden dat het niet leidt tot een lagere prijs’. Voor de PvdA-fractie zou prijs echter niet het enige criterium moeten zijn bij de verkoop.  

“Voor de PvdA-fractie zou prijs niet het enige criterium moeten zijn bij de verkoop.”

De fractie van de PvdA Amsterdam roept de wethouder op zich volop in te zetten voor het toekomstig belang van de onderneming én de medewerkers. Voor de fractie van de PvdA Amsterdam zijn daarin drie punten essentieel.

1. Het borgen van het publieke belang van Amsterdam en Amsterdammers: dat het vuilnis tegen een acceptabele prijs wordt opgehaald, verwerkt en ook nog eens zo duurzaam mogelijk.

2. Het behoud van werkgelegenheid: mensen maken dit bedrijf. De PvdA-fractie vindt dat het college zich hiervoor hard moet maken. Daarom zijn wij blij met de toezegging van de wethouder dat hij de zorgen van de ondernemingsraad zal overbrengen aan de directie en zelf ook in gesprek gaat met die ondernemingsraad.

3. Het voorkomen van doorverkoop door een nieuwe koper. Voor de PvdA-fractie is dat het slechtst denkbare scenario. Dat het AEB wordt gekocht, er één of twee jaar aan wordt gesleuteld en vervolgens doorverkocht wordt aan de hoogste bieder. Met miljoenenwinsten. Door investeringen die de afgelopen decennia met belastinggeld van Amsterdammers zijn gedaan. Er is dan zelfs een kans dat het bedrijf wordt opgesplitst. Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen. Daarom hebben we een motie ingediend voor een soort ‘anti-speculatie beding’. 

Amsterdam gaat het AEB verkopen. En nogmaals: dat had niet de voorkeur van de PvdA Amsterdam. Wel zijn wij blij dat de wethouder via toezeggingen en/of aangenomen moties onze drie bovenstaande bedenkingen zal proberen te borgen. Als PvdA Amsterdam zullen we scherp zijn op de uitvoering hiervan. 

Dennis Boutkan
Raadslid PvdA Amsterdam

Heb je een vraag hierover aan Dennis? Stuur hem dan een mail via d.boutkan@amsterdam.nl

Onze motie om het ‘anti-speculatiebeding’ verder te onderzoeken en uit te werken is door de Gemeenteraad breed aangenomen. 

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan