2 februari 2015

Behoud sportparken en volkstuinen én bouw woningen

PvdA: Behoud sportparken en volkstuinen en bouw van 50.000 woningen mogelijk

De PvdA-gemeenteraadsfractie heeft gisteravond zijn standpunt bepaald met betrekking tot het ontwerp-structuurplan. Fractiewoordvoerder Thijs Reuten zal woensdag 8 januari in de raadscommissie onder meer het volgende naar voren brengen:

Wonen

De PvdA houdt vast aan het bouwen van zoveel mogelijk woningen binnen de stadsgrenzen. Daarmee wordt bereikt dat de groene polders om Amsterdam niet bebouwd hoeven te worden. De PvdA is op zoek gegaan naar alternatieve woningbouwlocaties in de stad en heeft die gevonden door meer woningen te bouwen in het gebied tussen de Amstel en het AMC en daarnaast woningbouw te realiseren op de centrale markthallen, bij de Havenstraat en op het Marine Etablissement. Totaal ruim 10.000 woningen meer dan in de voorstellen van het college.

Plankaart

Het experiment met een plankaart tot 2030 is een interessante verkenning, maar heeft geleid tot de nodige verwarring en onzekerheid bij veel Amsterdammers. De PvdA stelt voor deze kaart geen onderdeel uit te laten maken van het defintieve structuurplan.

Sportparken en volkstuinen

De discussies de afgelopen maanden met talloze vertegenwoordigers van sportverenigingen en volkstuincomplexen zijn voor de PvdA reden om te pleiten voor de instelling van een ‘Georganiseerd overleg ruimtelijke ontwikkeling sport en recreatie’ . Dit overleg, bestaande uit vertegenwoordigers van sportclubs, volkstuinen en ambtenaren van de centrale stad en betrokken stadsdelen, moet ervoor zorgen dat de capaciteit en de verdeling over de stad van sportmogelijkheden optimaal blijft. Daarover zal elk jaar gerapporteerd moeten worden. De PvdA wil op die manier bereiken dat veel onrust die nu ontstaan is in de toekomst voorkomen wordt.

Op de plankaart tot 2010 is woningbouw voorzien op een deel van sportpark Middenmeer/Voorland, namelijk op Middenmeer-Noord. De PvdA stelt voor de eventuele bebouwing van Middenmeer-Noord afhankelijk te maken van de komst van een NS-station aan de Kruislaan. Indien Middenmeer-Noord in de toekomst bebouwd wordt is het volgens de PvdA goed mogelijk enkele zondagsclubs onder te brengen op sportpark Drieburg (nu veel zaterdagclubs) en andere op Middenmeer-Zuid en Voorland. Ook komt er ruimte voor clubs op het nieuwe sportpark Diemerzeedijk/IJburg. Het intrekken van de kaart 2010-2030 betekent dat woningbouw op sportpark Sloten niet meer aan de orde is.

De PvdA stelt voor Amstelglorie, Ons Buiten en Lissabon niet te bebouwen. Amstelglorie ligt in de Amstelscheg en Ons Buiten is verbonden met de Oeverlanden.

Bedrijven

De PvdA gaat akkoord met het vooralsnog niet verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven in de Coen- en Vlothaven, onder de voorwaarde dat het college van B&W onmiddellijk start met onderzoek naar de technische mogelijkheden om de milieuhinder zodanig te verminderen dat substantiële delen van het Cornelis Douwesterrein in Noord en de Nieuwe Houthaven op termijn beschikbaar komen voor woningbouw. Ook dienen direct gesprekken gestart te worden met de ondernemingen om te verkennen wat financieel-economisch het meest gunstige moment zal zijn voor een eventuele verplaatsing. In afwachting van de uitkomsten van deze inspanningen stelt de PvdA voor tot 2010 te wachten met uitgifte van een deel van de terreinen rond de Afrika-haven. Tevens bepleit de PvdA een draaiing van de Machineweg. Dit levert 65 ha extra terrein op en betekent dat het Geuzenbos behouden kan blijven.

Voor meer info: Thijs Reuten: 06 22 92 54 55