Door op 23 januari 2016

Balans in de stad – wat is dat?

Iedereen die in Amsterdam woont, leeft, werkt of onderneemt merkt het: de stad verandert. Door de enorme populariteit neemt het aantal inwoners jaarlijks met 11.000 mensen toe en het aantal toeristen stijgt spectaculair. Deze groei biedt veel kansen, maar stelt ons ook voor een grote uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat de stad goed omgaat met haar succes, zodat Amsterdam voor iedereen leefbaar en toegankelijk blijft?

Door Themateam Balans in de stad

Sinds twee maanden buigt binnen de PvdA Amsterdam een themateam zich over deze onderwerpen. Het huidige College van B&W heeft in 2015 het startdocument ‘Stad in Balans’ opgesteld, dat vooral met een ruimtelijk-economische bril naar de balans in de stad kijkt. Als Amsterdams PvdA-themateam willen we ook  kijken naar de sociale en duurzame kant. We richten ons op knelpunten en de kansen voor de huidige en toekomstige Amsterdammers. Wanneer dat het ruimtelijk-economisch kader overstijgt, zullen we expliciet de verbinding maken. Altijd vanuit de bewoners, vanuit Amsterdam.

Hoge toerismedruk

Een aantal zaken valt ons nu al op. Coalitiepartijen VVD, D66 en SP leken tot voort kort de groei van de stad onvoorwaardelijk te omarmen. Maar deze maand meldde coördinerend wethouder Ollongren (D66) in het Parool de groei te willen afremmen. Waar komt deze draai opeens vandaan? Verder zien we veel aandacht voor beleving van drukte en de ambitie om die te beïnvloeden. Maar er is meer dan beleving en perceptie. Zo laat het recente rapport European City Tourism 2015 van Roland Berger zien dat Amsterdam, na Parijs, de hoogste toerismedruk per bewoner kent in Europa. En een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) toont aan dat fietspaden te smal zijn, waardoor het op bepaalde momenten te druk is in Amsterdam.

Gedragsbeïnvloeding bij de gebruikers van de stad in het verkeer, de horeca en de publieke ruimte, waar het college onder andere op inzet, biedt zeker kansen. Daarvoor is echter goede informatie over dat gedrag nodig.  De vraag is of en wanneer die informatie er is. Daarnaast is handhaving en het maken van duidelijke keuzes volgens ons onontbeerlijk. Gedragsbeïnvloeding heeft maar een beperkt effect wanneer daar geen handhaving naast staat.

Menselijke maat

We erkennen dat de groei van de stad in goede banen geleid moet worden. Knelpunten rondom toerisme, wonen, verkeer, ruimte en amusement moeten worden aangepakt. Maar we missen concrete plannen en de uitvoering. Hoe stel je de bewoner of gebruiker van de stad echt centraal en maak je werk van aandacht voor de menselijke maat en gastvrijheid? Hoe zorg je dat alle Amsterdammers de vruchten van de groei kunnen plukken? Het is interessant om samen met partners in de stad aan de slag te gaan en daarbij slimmer gebruik te maken van data (Smart City). Maar dit vraagt volgens ons om meer en structurelere inzet op het toegankelijk maken en houden van informatie voor gebruikers. Dat is écht nodig voor betrokkenheid van burgers en bedrijven.

De groei van Amsterdam is ook de komende jaren  een belangrijk onderwerp. De werkloosheid onder jongeren in Amsterdam neemt gelukkig af, maar wat biedt Amsterdam in 2020 aan banen aan de groeiende bevolking. Zijn er voldoende banen, en zijn er banen voor zowel hoog- als laagopgeleiden?

Dit jaar komen er interessante zaken aan de orde, zoals het nieuwe hotelbeleid in het voorjaar. We zijn benieuwd naar het standpunt van het college. Wordt er paal en perk gesteld aan de bouwplannen voor nieuwe hotels, die volgens de huidige plannen gewoon nog gebouwd kunnen worden? Ook kijken we uit naar de monitor van ‘Stad in Balans’.

Komende maanden praten we met experts, bewoners en ervaringsdeskundigen over oplossingen. Wil je zelf meepraten en meewerken aan ‘Balans in de Stad weet je nog iemand weten die we niet mogen missen of kom je een relevant artikel tegen, laat het ons dan weten.

ThemaTeams

In november 2015 zijn 12 ThemaTeams met daarin leden van PvdA Amsterdam aan de slag gegaan met complexe vraagstukken. De opdracht van het afdelingsbestuur aan de teams is: help onze partij om vérder te komen met het onderwerp vanuit onze sociaaldemocratische idealen. De onderwerpen zijn uiteenlopend en de vrijheid van de groepen is groot, maar de opgaves vragen om focus en ambitie. We willen zo -dichtbij wat er gebeurt in de stad- handen en voeten geven aan het gedachtegoed van onze partij.

Lees meer over de Themateams van PvdA Amsterdam