14 juli 2004

Amsterdams PvdA Cannabis-manifest in de Tweede Kamer

Op woensdag 30 juni sprak de kamercommissie in een commissievergadering over het drugsbeleid, waarbij onder meer de Cannabisbrief aan de orde kwam. Parlementariërs van D66, Groen Links, de PvdA, de SP en de LPF spraken zich in verschillende toonaarden uit voor het toestaan van lokale experimenten, vooral om zo de overlast terug te dringen. D66 zal bij plenaire behandeling met een motie komen die ongeveer overeenkomt met het Manifest Open de Achterdeur. De VVD weifelt nog over haar eventuele steun. Deze regeringspartij zal uiteindelijk bij een stemming bepalen of er een meerderheid komt. Een motie kan nu vermoedelijk op de steun van 72 kamerleden rekenen.

De in de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen motie waarin het College werd opgeroepen het Manifest actief onder de aandacht van bestuurders te brengen heeft tot dusver teleurstellend weinig activiteit opgeleverd. Door op het laatste moment aan de bel te trekken lag er in ieder geval wel een brief van het Amsterdamse College die vlak voor de commissiebehandeling aan de leden werd uitgedeeld, waarin aandacht werd gevraagd voor het Manifest.

De Amsterdamse oproep voor het openen van de achterdeur werd door de ministers van Justitie en Volksgezondheid krachtig van de hand gewezen. Zij menen dat regulering in feite zal neerkomen op legalisering, en daarvoor laten volgens hen de internationale verdragen geen ruimte. Voorts zou het toelaten van wietteelt onder gecontroleerde omstandigheden de problemen rond de illegale teelt volgens hen niet oplossen, omdat illegale teelt altijd goedkoper zal zijn. Daarom zullen politie en justitie onverminderd opsporingsinspanningen moeten leveren.

Door tijdgebrek werd alleen de eerste termijn in de commissie worden afgehandeld. Na zomer zal in een voortgezet overleg de tweede termijn plaatsvinden.

Minister-president Balkenende heeft bij het aantreden van Nederland als EU-voorzitter op 1 juli gewaarschuwd dat het Nederlandse drugsbeleid verder zal worden aangescherpt om de Europese partners tegemoet te komen. Verkoop van softdrugs aan niet-Nederlanders zal bijvoorbeeld moeten worden gestaakt. Hoewel de MP meent dat er op die manier ruimte blijft voor een eigen Nederlands drugsbeleid, ziet het er naar uit dat onder de nieuwe EU-spelregels het coffeeshopbeleid de komende jaren gedoemd is tenonder te gaan.