14 juli 2004

Amendement (taakstelling DIVV)

Amendement van de raadsleden Reuten c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (taakstelling dIVV)
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat ombuigingen bij diensten bij voorkeur worden gerealiseerd door besparing op de apparaatskosten;

overwegende, dat ombuigingen niet moeten worden gevonden door te bezuinigen op budgetten die bedoeld zijn om te investeren in de stad;

Besluit:
1. de afdracht aan de algemene dienst uit het mobiliteitsfonds bij wijze van realisering van de aan de dIVV opgelegde taakstelling ongedaan te maken;
2. de aan dIVV opgelegde taakstelling ad € 0,7 miljoen te realiseren binnen de begroting van de dIVV zelf;
3. en de derhalve niet voor het realiseren van de ombuiging dIVV benutte middelen uit het mobiliteitsfonds bij het verdelingsvoorstel voor dit fonds te betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad,
M.J.A. Reuten
(Ingekomen onder letteraanduiding .. in de middagzitting op woensdag 7 juli 2004).