14 juli 2004

Amendement Reuten VJN (PTA)

Amendement van de raadsleden Reuten c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (PTA)
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat een winstafdrachtregeling is overeengekomen met het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHA);

overwegende, dat de financiering van voorzieningen ten behoeve van de PTA primair een taak is van het GHA zelf;

Besluit:
1. geen 1,43 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de PTA-keerlus;
2. dit bedrag toe te voegen aan de incidentele ruimte voor 2005,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad
M.J.A. Reuten
L.M. Spee-Rouppe van der Voort