14 juli 2004

Amendement Reuten (ICT)

Amendement van de raadsleden Reuten c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (ICT)
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat de door het college in de Voorjaarsnota 2004 opgevoerde structurele prioriteit ICT voornamelijk een investering betreft die zichzelf zou moeten terugverdienen;
overwegende, dat niet overtuigend beargumenteerd wordt waarom dit structureel in de begroting zou moeten worden opgenomen;

Besluit:
de post ICT (0,5 miljoen structureel) te vervangen door een incidenteel bedrag voor dit doel en de structurele en incidentele ruimte voor 2005 dienovereenkomstig te verlagen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeeenteraad
M.J.A. Reuten
J.P.M. van Straaten
J.W.J. de Graaf
(Ingekomen onder letteraanduiding .. in de middagzitting op woensdag 7 juli 2004).