14 juli 2004

Amendement Klerks (elektronisch stemmen)

Amendement van de raadsleden Klerks c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (elektronisch stemmen)
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat vrije en eerlijke verkiezingen de grondslag vormen van de parlementaire democratie zoals wij die kennen;

voorts overwegende, dat de wijze waarop deze verkiezingen worden georganiseerd kenbaar, transparant en begrijpelijk moeten zijn voor de burgers;
constaterende, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de broncode van de bij de laatste Europese verkiezingen gebruikte software voor stemmen op afstand openbaar heeft gemaakt met de expliciete argumentatie dat een dergelijke transparantie het gebruik van het systeem wellicht kan stimuleren;
tevens constaterende, dat bij de door het College voorgestelde automatisering van het stemproces gekozen zou worden voor geheime software die eigendom blijft van de leverancier en waarvan de werking en betrouwbaarheid niet onafhankelijk en onomstotelijk zijn vast te stellen;
verder constaterende, dat een dergelijk elektronisch stemsysteem geen papieren bewijs verstrekt van hetgeen is gestemd, en er geen ‘paper trail’ beschikbaar is om de stemming desgewenst te verifiëren;
tot slot overwegende, dat het staand beleid is van de gemeente Amsterdam om bij nieuw te introduceren computertoepassingen te kiezen voor open source software;

Besluit:
1. dat de voorgestelde wijze van elektronisch stemmen niet voldoet aan de minimale eis van transparantie en verifieerbaarheid;
2. dat er derhalve uit de gemeentebegroting vooralsnog geen fondsen beschikbaar worden gesteld voor de inzet van dergelijke elektronische stemapparatuur bij verkiezingen;
3. het College op te roepen zich actief in te zetten om voor de toekomst open source software voor verkiezingen beschikbaar te krijgen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad P.P.H.M. Klerks M.J.A. Reuten