PvdA Amsterdam zoekt nieuwe bestuursleden (2018-2020)

De PvdA Amsterdam is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen, inclusief een nieuwe voorzitter. Het bestuur laat de PvdA vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe manieren om Amsterdammers te verbinden aan de PvdA, organiseert gesprek en debat over allerlei zaken die er in de stad spelen en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken.

Het nieuwe bestuur wordt benoemd voor twee jaar en gaat van start na de benoeming tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 15 november 2018. Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouders, gemeenteraadsfractie, bestuurders/commissieleen in de stadsdelen en afdelingen. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog ver weg lijken, kunnen de eerste voorbereidingen daarover in de komende jaren starten.

Samenstelling en taakverdeling

Het streven is om te komen tot een bestuur met negen leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De algemeen bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor taken als:

 • De organisatie van lokale activiteiten tijdens de verkiezingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de Europese Verkiezingen en de Statenverkiezingen.
 • Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad
 • Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming
 • Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Amsterdamse) organisaties.
 • Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
 • Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
 • Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Amsterdammers te verbinden met de PvdA.
 • Het vertegenwoordigen van de PvdA Amsterdam in diverse organen
 • ICT en organisatie
 • Fondsenwerving
 • Vrijwilligersmanagement
Profiel bestuur PvdA Amsterdam 2018-2020

Het nieuwe bestuur combineert ervaring en rust met nieuw elan en energie. Gestreefd wordt naar een goede combinatie van nieuwe leden en huidige bestuursleden, die zorg kunnen dragen voor continuïteit. Het voert de haar toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en andere Amsterdammers verbindingen te leggen.

Voor de bestuursleden geldt dat bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie van belang is. Kennis van en een netwerk in de partij strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard dienen de leden de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse bevolking.

De tijdsinvestering voor de functie van voorzitter zal ongeveer 20 uur per week zijn, voor penningmeester en secretaris 10 à 15 uur per week en voor algemeen bestuursleden ongeveer 8 uur per week. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie.

De huidige samenstelling van het afdelingsbestuur vind je hier.

De voorzitter

De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die (vanuit een eigen visie op de toekomst van de partij) mensen weet te inspireren om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Tevens dient zij/hij de cultuur te dragen van een open vereniging, waar debat met andersdenkenden aangemoedigd wordt en nieuwkomers zich welkom voelen. Bestuurlijke kwaliteiten zijn dus vereist.

De secretaris

De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag worden tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

De penningmeester

De penningmeester bewaakt de financiën van de PvdA voor de korte en lange termijn door het budgetteren van de inkomsten en uitgaven en het opbouwen van het verkiezingsfonds voor de gemeenteraadscampagne 2022. Hierover legt de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en werkt hij/zij samen met de penningmeesters van de Amsterdamse afdelingen. Affiniteit met en aantoonbare kennis van financiële zaken zijn een vereiste voor deze rol.

Procedure

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 28 mei 2018 is de samenstelling van de sollicitatiecommissie aan de orde gekomen. Het zijn:

 • Liselore van der Heijden
 • Flora Breemer
 • Lisa van den Boogaard
 • Walther Haaswijk
 • Martin Schutrups
 • Bart van Bruggen

Kandidaten kunnen hun interesse in de periode van zaterdag 1 tot en met zaterdag 15 september kenbaar maken.

Leden kunnen hun interesse kenbaar maken door een sollicitatie te sturen aan de sollicitatiecommissie. We kijken uit naar je:

 • Brief, waarin je je motivatie aangeeft en uitleg geeft over wat je denkt toe te kunnen voegen aan het bestuur, met inachtneming van bovengenoemde taken. Vergeet niet te vermelden of je belangstelling specifiek uitgaat naar de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris, aangezien deze door de algemene ledenvergadering worden aangewezen.
 • Je curriculum vitae, waarin je ook vermeld welke initiatieven jij de laatste tijd hebt genomen waaruit wij kunnen afleiden dat jij een geschikte kandidaat voor het bestuur bent.

Stuur je brief en CV naar Hennie Kooiman: HKooiman@raad.amsterdam.nl.
Voor vragen kun je ook terecht bij huidige bestuursleden, zoals voorzitter Herman Wiersema.

Gesprekken worden gevoerd op zaterdag 20 oktober. Eventuele tweede gesprekken kunnen worden gepland op donderdagavond 25 oktober.

De commissie komt tot een voordracht aan de algemene ledenvergadering. Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de ledenvergadering op 15 november wordt de voorgestelde samenstelling van het bestuur kenbaar gemaakt.

Kandidaten die zich binnen bovenstaande termijn hebben gemeld, maar niet door de sollicitatiecommissie worden voorgedragen, kunnen hun kandidatuur handhaven. Per functie wordt de samenstelling in stemming gebracht, per functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Een tegenkandidaat kan zich aan de leden voorstellen op dezelfde wijze als de voorgestelde bestuursleden, zowel op de website als tijdens de ledenvergadering.

Afdelingen in de stadsdelen

Naast de stedelijke PvdA Amsterdam kennen we in Amsterdam in ieder stadsdeel ook een eigen PvdA-afdeling. De besturen van die afdelingen zoeken ook regelmatig versterking. Heb je interesse in een rol als bestuurslid in je stadsdeel? Neem dan contact op met de secretaris van jouw afdeling, zie de balk op deze pagina voor links naar de afdelingen.