PvdA Amsterdam zoekt nieuwe bestuursleden (2016-2018)

Lees hier de oproep die vanaf 2 september is verspreid. 

Deze profielschets & procedure zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van PvdA Amsterdam op donderdag 23 juni 2016.

De PvdA Amsterdam is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen. Het bestuur laat de PvdA vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe manieren om Amsterdammers te verbinden aan de PvdA, organiseert gesprek en debat over allerlei zaken die er in de stad spelen en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaal-democratische idealen te verwezenlijken. Bovendien staan de verkiezingen voor de gemeenteraad en de bestuurscommissies in 2018 voor de deur. Bij de voorbereidingen van verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne speelt het bestuur een grote rol. Iets voor jou?

Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, fractie, bestuurders/ leden van de bestuurscommissies en afdelingen. Ze organiseert het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging.

Samenstelling en taakverdeling

Het bestuur bestaat uit elf personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Acht algemeen bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor taken als:

 • Organiseren van het proces richting verkiezingsprogramma 2018-2022
 • Samenstellen en begeleiden van de kandidaatstellingcommissie gemeenteraad 2018-2022 en organisatie/begeleiding van de lijsttrekkerverkiezing
 • Organiseren van de campagne richting de landelijke verkiezingen 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen 2018
 • Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad
 • Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming
 • Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Amsterdamse) organisaties.
 • Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
 • Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
 • Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Amsterdammers te verbinden met de PvdA.
 • Het vertegenwoordigen van de PvdA Amsterdam in diverse organen.
 • ICT en organisatie.
 • Fondsenwerving
 • Vrijwilligersmanagement

Gezien het belang van een goede voorbereiding van de verkiezingen, zullen drie bestuursleden zich vooral richten op het proces richting verkiezingsprogramma, twee vooral op het proces richting kandidatenlijst en drie vooral op de organisatie van de (verkiezings- en permanente) campagne. Drie bestuursleden dragen vooral zorg voor het goed uitvoeren van de overige bestuurstaken. De taakverdeling geschiedt in goed onderling overleg.

Profiel bestuur PvdA Amsterdam 2016-2018

Het nieuwe bestuur combineert ervaring en rust met elan en nieuwe energie. Het voert de haar toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en andere Amsterdammers verbindingen te leggen. Voor de bestuursleden geldt dat bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersorganisatie van belang is. Kennis van en een netwerk in de partij strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse organisaties. Uiteraard dienen de leden de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. De tijdsinvestering voor de functie van voorzitter zal circa 15 à 20 uur per week zijn, voor penningmeester en secretaris 10 à 15 uur per week en voor algemeen bestuursleden ongeveer 8 uur per week – in campagnetijd mogelijk oplopend tot 15 à 20 uur per week. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie. De nieuwe bestuursleden die in november 2016 wordt verkozen, kiezen dus bewust voor het afdelingsbestuur en zijn beschikbaar voor de volledige periode tot november 2018.

Meer informatie over de stappen richting 2018 en de rol van het afdelingsbestuur daarin, staat opgenomen in deze notitie. De algemene ledenvergadering van PvdA Amsterdam heeft daarover tijdens de algemene ledenvergadering op 22 maart 2016 besloten.

Wil je meer weten over wat het afdelingsbestuur en de vereniging precies doen? Bekijk dan het jaarverslag over 2015 of het liveblog met de activiteiten van dit jaar. De huidige samenstelling van het afdelingsbestuur vind je hier.

 

De voorzitter

De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die mensen weet te inspireren om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Tevens dient zij/hij de cultuur te dragen van een open vereniging, waar debat met andersdenkenden aangemoedigd wordt en nieuwkomers zich welkom voelen. Bestuurlijke kwaliteiten zijn dus vereist. Uiteraard dient de voorzitter een visie te hebben op de koers van de partij.

De secretaris

De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag worden tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

De penningmeester

De penningmeester bewaakt de financiën van de PvdA voor de korte en lange termijn. Hierover legt de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Affiniteit met en kennis van financiële zaken zijn een vereiste voor deze rol.

 

Procedure

De leden van de sollicitatiecommissie.

De leden van de sollicitatiecommissie.

In de algemene ledenvergadering van 23 juni zijn de leden van de sollicitatiecommissie voorgedragen die kandidaten toetst aan het profiel en aan de erecode van de partij (controle van achtergronden en eventuele nevenfuncties en referenties).

De sollicitatiecommissie is van mening dat zij onafhankelijk moet blijven en zich daarom niet zal bemoeien met de werving van sollicitanten. Mocht blijken dat op de sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure te weinig leden zich hebben gekandideerd, dan zal de commissie het zittende bestuur oproepen een extra inspanning te plegen. Wel zullen leden van de commissie via hun (social media) kanalen meehelpen de optoep van het bestuur te verspreiden.

De sollicitatiecommissie doet een aanbeveling aan de ALV op 17 november 2016 voor het volledige bestuur, inclusief de in functie te kiezen bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester). De leden kiezen uit de voorgedragen kandidaten en de niet aanbevolen kandidaten die hun kandidatuur handhaven. De commissie presenteert daarnaast een opvolgerslijst van andere geschikte kandidaten, die de voordracht niet hebben gehaald.

Van de zittende bestuursleden hebben enkele leden aangegeven zich opnieuw te willen kandidideren, waaronder de voorzitter. De volgende huidige bestuursleden willen zich graag kandideren voor de nieuwe periode en gaan daarover met de commissie in gesprek:

 • Hans Aertsen
 • Ahmed Ali
 • Ditte Hofmeester
 • Amel Namane
 • Adam Sibarani
 • Herman Wiersema (voorzitter)

Interesse?

Leden kunnen hun interesse kenbaar maken door een sollicitatie te sturen aan de sollicitatiecommissie. Deze moet in elk geval bevatten:

 • De motivatie van de kandidaat voor het lidmaatschap van het bestuur.
 • Een toelichting over hetgeen de kandidaat denkt toe te kunnen voegen aan het bestuur, met inachtneming van bovengenoemde taken.
 • In je brief, of later in het gesprek willen we van je weten welke initiatieven jij de laatste tijd hebt genomen waaruit wij kunnen afleiden dat jij een geschikte kandidaat voor het bestuur bent.
 • Een curriculum vitae.
 • Indien van toepassing: de voorkeur van de kandidaat voor de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris, aangezien deze door de algemene ledenvergadering worden aangewezen.

Deze zaken dienen uiterlijk vrijdag 30 september 2016 in het bezit te zijn van de sollicitatiecommissie via ester.fabriek@bestuurpvdaamsterdam.nl (Ester Fabriek stuurt de sollicitaties direct door aan de commissie en is verder niet betrokken bij dit proces.) 

Datumschema bestuursverkiezingen

 • 31 augustus 2016: openstelling sollicitatieprocedure, oproep tot kandidaatstelling
 • 30 september 2016: sluiting sollicitatietermijn
 • 8 oktober eerste ronde gesprekken (aanvullende data worden met de sollicitanten overeengekomen)
 • 27 oktober 2016: informeren leden over voordracht nieuw bestuur en eventuele overige kandidaten
 • 17 november 2016: algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing