Profiel

voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam 2018-2022 & werkwijze kandidaatstelling

Vanaf nu is het mogelijk om je kandidaat te stellen. Kijk verder op deze pagina voor het kandidaatstellingsformulier. Lees de informatie op deze pagina zorgvuldig. De kandidaatstelling sluit op dinsdag 12 september om 23.59 uur.

Welkom op de bijeenkomst op zaterdagmiddag 9 september voor mensen die interesse hebben!

Alles voor Amsterdam

De kandidatenlijst van PvdA Amsterdam voor de periode 2018 – 2022 gaat bestaan uit Amsterdammers. Ongeacht waar ze geboren zijn en hoe lang ze in de stad wonen. Ze houden van Amsterdam en zijn trots op hun stad. Ze hebben oog voor alle mensen in de stad. Wat goed gaat, mag beter. En als iets niet goed gaat, doen ze alles om de problemen op te lossen. Waar kansen liggen, pakken ze die op. Ze zijn eerlijk, oprecht en strijdvaardig.

We zoeken naar waardengedreven politici. Die geloven in heldere taal en het eerlijk benoemen van wat er aan de hand is, zonder blabla of managementtaal, die verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Een waardengedreven politicus denkt en doet, durft buiten de lijntjes te kleuren, zegt ‘ja’ in het belang van de stad en haar inwoners en ‘nee’ als dit belang in het geding is. Hét handelingsperspectief bestaat niet, maar een waardengedreven politicus handelt wel.
We onderschrijven de uitgangspunten van het rapport Politiek Van Waarde.

De kandidaat

Je bent sociaaldemocraat

 • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden.
 • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, doelmatigheid, dienstbaarheid en integriteit. Je ondertekent natuurlijk de Erecode van de PvdA.

Je bent volksvertegenwoordiger

 • Je bent enorm nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de stad en het vermogen om mensen aan je te binden.
 • Je hebt concrete ideeën ter verbetering van Amsterdam en een gepassioneerde drang om deze te realiseren.
 • Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus.
 • Je hebt politiek inzicht of een overtuigende potentie om dat te leren, zowel bij het handwerk in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten de Stopera. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden.
 • Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je kunt debatteren, niet alleen binnen raadsvergaderingen maar ook daarbuiten. Tevens kun je op een bewonersavond spreken en media te woord staan.
 • Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden. Je bent bereid om te doen, inclusief het lezen van complexe stukken en zelf organiseren van je werk.
 • Je kunt samenwerken in een fractie. Je hebt het vermogen om in een divers team te functioneren en ieders kracht te herkennen en in te zetten.
 • Je hebt aantoonbare persoonlijke ontwikkeling en voldoende zelfreflectie. Je evalueert jaarlijks je eigen functioneren als gemeenteraadslid in het voortgangsgesprek met de fractievoorzitter en vertegenwoordiger(s) van het bestuur van de PvdA Amsterdam.
 • Je bent bereid om jezelf bij te scholen op onderwerpen of competenties waarin je kunt groeien.
 • Je stelt je zetel beschikbaar in geval je uit de fractie stapt.

Je bent partijlid

 • Je bent en blijft lid van de PvdA, je woont gedurende de periode 2018 – 2022 in Amsterdam en je hebt ledenrechten.
 • Je committeert je aan het landelijke- en stedelijke verkiezingsprogramma.
 • Je investeert minimaal 20 uur per week in je raadslidmaatschap. De vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies vinden op doordeweekse dagen overdag en ’s avonds plaats, zie het vergaderschema. De fractie vergadert op dit moment elke maandagavond.
 • Je onderhoudt actief contact met de afdeling(en) en neemt deel aan campagneactiviteiten.
 • Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn (of kunt dit snel bereiken).
 • Je legt verantwoording over het handelen af aan de leden van de afdeling en onderhoudt actief het contact met individuele leden, de verschillende afdelingsbesturen en actieve ledengroepen in de afdeling. Je bent in staat om vrijwilligers van de vereniging te binden.
 • Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen. De afdracht aan de Amsterdamse afdeling bedraagt in de periode 2018 – 2022 59 euro per maand (Dit bedrag kan worden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de vergoeding van raadsleden.). Daarnaast draag je actief bij aan fondsenwerving onder leden. Je hebt geen betalingsachterstanden bij de afdeling.
Kandidaatstelling

Vanaf zaterdag 2 september 2017 is het mogelijk om je kandidatuur in te dienen.

Geef daarbij in ieder geval de volgende informatie op:

Naam
Straatnaam + nr
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Email
Mobiel tel. nr

Geef  de namen op van twee referenten met contactgegevens. Kies voor mensen die iets kunnen vertellen over jouw achtergrond en motivatie.

Naam Email Telefoon Relatie/functie

Wil je een Word-bestand gebruiken om deze informatie in te vullen? Vraag deze dan op bij de secretaris.

Voor de kandidaatstelling ontvangen we (naast bovenstaande informatie) graag van je:

 • Een brief waarin je de motivatie voor je kandidatuur toelicht, je vertelt wat je drijft en wat je ambities zijn. (maximaal 1 A4)
 • Een uitgebreid curriculum vitae, waarin je inzicht geeft in je opleiding, persoonlijke ontwikkeling, werkervaring en maatschappelijke ervaring (en ook leuk om over je hobby’s te horen!). (maximaal 2 A4)
 • Een pasfoto
 • Naast de brief en je CV vraagt de kandidaatstellingscommissie je om nog een andere vorm te gebruiken om jezelf te introduceren. Denk aan een filmpje, een foto, kunstwerk of muziek: kies een vorm die bij jou en je boodschap past.  Het verzoek is om hierin antwoord te geven op de vragen:
  – wat ga jij betekenen voor de stad?
  – wat ga jij betekenen voor de PvdA?
  – wat ga jij betekenen voor het team?

Geef deze bestanden de volgende namen:

 • Motivatiebrief met de naam: “voornaamachternaam-brief” en een word of pdf extensie
 • CV met de naam “voornaamachternaam-cv” en een word of pdf extensie
 • Pasfoto met de naam “voornaamachternaam-foto”
 • Een speciale introductie met de naam “voornaamachternaam-intro”

Stuur de informatie en de bijlagen naar kandidaatstellingpvda020@gmail.com.

Hulp nodig? Op zaterdag 9 september organiseren we een dag waarop je laatste info en ondersteuning voor kandidaatsstelling kan verwachten. Meld je hiervoor aan bij Erik Boven: kandidaatstellingpvda020@gmail.com.

De kandidaatstelling sluit op dinsdag 12 september om middernacht.

De adviescommissie Kandidaatstelling gemeenteraad 2018-2022 maakt een selectie van de brieven, voert gesprekken met kandidaten en organiseert een (groeps)assessment. Eind november zal de commissie de concept-kandidatenlijst aan het PvdA Amsterdam bestuur overleggen. Het bestuur legt de definitieve concept-kandidatenlijst voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 december 2017. De ALV stelt de kandidatenlijst vast.

Leden Kandidaatstellingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Naam
Carolien Gehrels – voorzitter oud-wethouder, manager Arcadis
Amma Asante oud-raadslid, oud-Tweede Kamerlid
Abdelhak Belkasmi oud-deelraadslid, ambtenaar
Yassin Elforkani Jongeren imam
Peter van Heemst Oud-raadslid en oud-Kamerlid, trainer politieke vaardigheden, columnist
Lieke Kuiper Voorzitter Jonge Socialisten
Raoul Schildmeijer – vice-voorzitter team- en leiderschapontwikkeling, oud-voorzitter PvdA-afdeling Oost/Watergraafsmeer
Peter de Jong Bestuurslid PvdA Amsterdam
Ahmed Ali Bestuurslid PvdA Amsterdam

Twee personen treden op als adviseur van de kandidaatstellingscommissie, vanuit hun ervaring in de commissie die de concept-lijst voor 2014-2018 heeft opgesteld en vanwege hun expertise.

Adnan Tekin Gedeputeerde Noord-Holland
Mariët Hagen HR-adviseur

Secretaris van de adviescommissie Kandidaatstelling is Erik Boven. De commissie is bereikbaar via kandidaatstellingpvda020@gmail.com.

 • Je overlegt bij plaatsing op de conceptlijst een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdagers.
 • Informatie over verplichte trainingen ten behoeve van je kandidaatstelling volgt nog.
De fractie

De kandidatenlijst wordt een afspiegeling van de stad. Dus een mengeling van mannen en vrouwen, jong en oud, met verschillende etnische achtergrond, vanuit alle delen van de stad, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. We zoeken naar allround raadsleden, volksvertegenwoordigers en een combinatie van mensen met verstand van onderwerpen die voor de PvdA belangrijk zijn.

Nog meer dan de plek waar je woont, is de verbinding met de stad en de straat belangrijk. Het team dat de uiteindelijke fractie gaat vormen moet aansluiten op de diversiteit van de stad als geheel en de verschillende buurten – verdeeld over de stadsdelen.

Binnen de PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. In een goed functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor feedback en wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen met het werk van de ander.

Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar de stadsdelen en naar regionale, provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten onderhouden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.


Bovenstaand profiel is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van PvdA Amsterda op 12 april 2017. Toen zijn ook profielschetsen voor de lijsttrekker en (een) mogelijke wethouder(s) vastgesteld, die als bijlage zijn opgenomen.

Bijlagen
 • lijsttrekkerschap (uit Profiel voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam 2018-2022 & werkwijze kandidaatstelling)
 • wethouderschap (uit Profiel voor de politieke vertegenwoordigers van PvdA Amsterdam 2018-2022 & werkwijze kandidaatstelling)

Wil je op een andere manier actief worden, en bijdragen aan een sterke PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018? Kijk dan op deze pagina.

Wil je in het algemeen kennis maken met PvdA Amsterdam? Sluit dan aan bij het Entree-traject, een serie bijeenkomsten waarin je op allerlei manieren met de partij, de vereniging en de politiek kennismaakt. Het begint in september 2017 en wordt afgerond in januari 2018. Alle info vind je op deze pagina.