Verslag ALV 24 juni 2020

3 juli 2020

De online Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2020 was de laatste van het seizoen 2019-2020. Ongeveer 45 mensen meldden zich aan via het PvdA-platform SamenOnline, in deze coronatijden een succes want naar maatstaven een hoge opkomst.

Punten en besluiten:

  • Marloes ten Ham officieel benoemd als secretaris
  • Afscheid van Gerben Biermann en Pia van den Berg
  • Adnan Tekin benoemd als voorzitter sollicitatiecommissie bestuur 2020-2022
  • Jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd
  • Inrichten proces ideeënvorming in aanloop naar verkiezingsprogramma

De notulen van de vorige vergadering van 19 november en de agenda voor deze vergadering werden ongewijzigd goedgekeurd.

In de openingsronde werd het bestuur gevraagd hoe het zit met de financiën rond de huur van ons verenigingspand aan de Van Musschenbroekstraat. Zit het goed met de huur? Ja, was daarop het antwoord: de komende jaren hoeven wij ons geen zorgen te maken.

Ook wordt gemeld dat een werkgroep is ingesteld die het bestuur zal gaan adviseren over het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Leden zijn Canan Uyar, Bouwe Olij, Ger Rolsma, Gerben Biermann, Stephan Antuma, Arjan Miedema en Carolien de Heer. Daarbij zullen ook leden uit Weesp worden betrokken.

Vertrek Gerben en Pia, Marloes nieuwe secretaris
Vanwege de verhuizing van Gerben Biermann naar Haarlem was een nieuwe secretaris nodig. Die werd gevonden in Marloes ten Ham. Zij werd bij acclamatie benoemd en van Gerben werd afscheid genomen. Wel blijft Gerben op verzoek lid van de commissie bestuurlijk stelsel, als ‘externe blik’.

Marloes woont in Amsterdam-West en rondt momenteel haar studies Wijsbegeerte en Bestuurskunde af. Ze geeft voorlichting voor het COC op middelbare scholen, is actief voor Het Roze Netwerk en doet mee aan Project20 en Hart voor Amsterdam.

Ook werd afscheid genomen van Pia van den Berg. Door persoonlijke privé-omstandigheden – waarover Bas Torenvliet bij haar afwezigheid de aanwezige leden informeerde – is het voor Pia vrijwel onmogelijk gebleken het bestuurswerk te kunnen combineren. Aanwezige leden wensten Pia veel sterkte.

Jaarrekening en sollicitatiecommissie
De jaarrekening 2019 werd, na beantwoording van een tweetal vragen van Marijke van Schendelen als voorzitter van de kascontrolecommissie, goedgekeurd en vastgesteld.

Voorts werd Adnan Tekin benoemd tot voorzitter van de sollicitatiecommissie die op zoek zal gaan naar leden voor een nieuw bestuur van de PvdA Amsterdam voor de periode 2020-2022. Om één en ander te bespoedigen – corona gooit in veel procedures roet in het eten… – krijgt Adnan het mandaat om zelf de commissie samen te stellen. Hij meldde dat in elk geval Marijke van Schendelen en Fatima Elatik zich bereid getoond hebben hem te helpen. Adnan gaf aan dat het een belangrijke periode wordt, met twee verkiezingen: Tweede Kamer-verkiezingen in maart 2021 en uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Drukke, belangrijke tijden dus, en Adnan roept leden op zich te melden als kandidaat voor het bestuur.

2020: ‘het jaar van de ideeën’
Het woord ‘gemeenteraadsverkiezingen’ is gevallen en dat betekent: er moet een begin gemaakt worden met nadenken over het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse PvdA. In de succesvolle verenigingstrajecten Entreetraject en Hart voor Amsterdam wordt al hard nagedacht over belangrijke thema’s, met niet alleen het wat maar ook het hoe. Tegelijkertijd kwam de gemeenteraadsfractie naar aanleiding van de coronacrisis met een visiestuk, waar zij per thema ledenbijeenkomsten over organiseerden.

De beide trajectstromen – die vanuit de vereniging en die vanuit de fractie – leveren ideeën en thema’s op die nader uitgewerkt moeten gaan worden, opdat zij meer handen en voeten krijgen. Daartoe zullen in het komende jaar in blokken van 6 tot 8 weken thema-bijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot discussie- of themastukken, die gebruikt zullen gaan worden als input voor de programmacommissie die in 2021 aan het werk zal gaan.

Coronacrisis zorgt voor harde klappen in de stad
Fractievoorzitter Sofyan Mbark haakte daar in de vergadering op aan met een toelichting op hoe de stad hard geraakt wordt door de gevolgen van de coronacrisis. Hij vertelde over wat de coalitie onderneemt om de keiharde klappen in diverse sectoren en voor vele Amsterdammers te proberen te verzachten. Marjolein Moorman vertelde over wat zij, Sharon Dijksma en de andere wethouders ondernemen om niet alleen de klappen te verzachten, maar ook vooruit te kijken naar een sociale uitweg uit de crisis.

In de rondvraag werd gesuggereerd te experimenteren met het basisinkomen in Amsterdam en op landelijk niveau te pleiten voor opname in het landelijke verkiezingsprogramma. Ook werd gevraagd weer iets te doen met het online ledenpanel. Bas Torenvliet gaf aan dat het ledenpanel zeker gebruikt zal worden bij de ideeënvorming.

De ALV werd afgesloten en nadien was er een naborrel in petit comité op Discord.