23 september 2017, om 09:00, Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam | Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam

Voorcongres (met Noord-Holland)

De PvdA houdt op 7 oktober 2017 in de middag én een congres én een Politieke ledenraad.

 • Politieke ledenraad: subsessies over de issues/thema’s waar de organisatie en Tweede Kamerfractie zich op gaan richten (uitstraling naar buiten en samen met anderen)
 • Congres: bekrachtiging nieuwe voorzitter + behandeling moties
  (moties op congres zijn zwaarwegender).

Het congres zal niet uitsluitend in het teken van het kiezen van de partijvoorzitter staan, maar ook andere onderwerpen over de (koers van de) partij aan de orde zullen komen.

Het bestuur van het gewest Noord-Holland gaat in samenwerking met de afdeling Amsterdam ter voorbereiding op dat congres een voorcongres houden op zaterdag 23 september 2017 vanaf 9:30 uur in het Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam.

We willen dan met elkaar mogelijke moties vanuit Noord-Holland met elkaar bespreken. Ook organiseert het bestuur in samenwerking met de Kerngroep Ledendemocratie Noord-Holland voorafgaand aan het voorcongres een ledenpanel. De uitkomsten van dat ledenpanel vormen het startpunt van de discussie op het voorcongres. Leden van het gewest Noord-Holland ontvangen een uitnodigingsmail om deel te nemen aan dat ledenpanel.

Leden vanuit het gewest kunnen mogelijke concept moties die ze op het voorcongres willen bespreken vòòr 21 september 2017 indienen bij Eelco Taams, secretaris van het gewestelijk bestuur via het mailadres secretariaatgewestnh@pvda.nl. Deze concept moties worden op de website van het gewest Noord-Holland geplaatst (https://noordholland.pvda.nl/). Bij het voorcongres zijn ze ook op papier beschikbaar.

Dit voorcongres vormt een pilot vanuit het gewest Noord-Holland om de voorbereiding, organisatie en inhoud van een voorcongres verder in kaart te brengen en draaiboeken hiervoor te ontwikkelen.

Wij hebben de kandidaat partijvoorzitters uitgenodigd om zich tijdens het voorcongres te presenteren.

Programma

 1. Presentatie/debat kandidaat voorzitters
 2. Uitkomsten ledenpanel als startpunt voor de discussie
 3. Plenair of in groepjes discussiëren over de concept moties. Mogelijke onderwerpen:
 4. Koers van de partij
 5. Organisatie van de partij
 6. Voortgang ledendemocratie
 7. Stemming concept moties
 8. Hoe verder met de concept moties
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Aansluitend een speciale herhaling van de workshop Ledendemocratie van 8 juli 2017 worden gehouden. Die workshop gaat over het inzetten van ons Ledenpanel en andere digitale  vormen van ledendemocratie bij verkiezingsprogramma en campagne bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Afdelingen die hiermee al een start hebben gemaakt, vertellen hun succesverhaal.

Samenvattend:

Zaterdag 23 september 2017

9:00 uur: zaal open

9:30 – 11:30 uur: voorcongres Noord-Holland

12:00 – 13:00 uur: extra speciale workshop ledendemocratie.

 

Locatie: het Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam. Aanvang 9:30 uur. Het Calvijn College is op 250 meter gelegen van het NS-station Amsterdam Lelylaan. Ander openbaar vervoer: Bus: lijn 19, 62, 63, 64 en 195, tram lijn 1 en 17 en metro lijn 50.

Kom je ook? Wij zien je aanmelding graat tegemoet op het volgende e-mailadres: secretariaatgewestnh@pvda.nl.