Symposium Wonen in noordvleugel Regio Amsterdam [PvdA Zaanstreek]

22 september 2018, van 13:30 tot 17:00, Vermaning en Vertoeving, Westzijde 80, 1506EG Zaandam | Vermaning en Vertoeving, Westzijde 80, 1506EG Zaandam

Deze bijeenkomst is georganiseerd door PvdA Zaanstreek.

Steeds meer dringt het besef door dat de problemen op de woningmarkt ingrijpend aangepakt moeten worden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel lang, de prijzen voor koophuizen rijzen de pan uit, zodat starters zich geen koopwoning meer kunnen veroorloven, en voor de middeninkomens zijn nauwelijks betaalbare huurwoningen te vinden.

Woningmarkt vs. volkshuisvesting

Hoe is dat zo gekomen? Heeft de overheid de teugels te veel laten vieren en de krachten van de vrije markt ruim baan gegeven? Waarom spreken we nu over ‘woningmarkt’ in plaats van over ‘volkshuisvesting’? Maar vooral: hoe lossen we het op? Wat is de rol van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid? Welke perspectieven bieden de PvdA en de progressieve beweging voor dit maatschappelijke probleem?

Dit zijn de thema’s die we aan de orde willen stellen op een speciaal symposium dat de PvdA Zaanstreek organiseert, in samenwerking met de PvdA Amsterdam en de PvdA Noord-Holland. Voor het symposium is er input en medewerking van prominente gasten (zie bijlagen): ervaringsdeskundigen uit het ‘veld’ en ervaren politici/beleidsmakers van verschillende progressieve politieke partijen.

Hoog tijd voor adequate oplossingen

Met dit symposium willen we bijdragen aan een debat binnen de Partij van de Arbeid en andere progressieve partijen om goede en betaalbare volkshuisvesting weer tot onze kernidealen te verheffen, geheel in de traditie van het wethouderssocialisme van legendarische partijgenoten als Wibaut en De Miranda. Het is immers hoog tijd voor adequate oplossingen, zeker in een regio Zaanstreek/Amsterdam e.o., waar de woonbehoefte groot is, maar waar het adequate aanbod problematisch beperkt is.

Meld u aan!

Sprekers, programma en praktische informatie treft u aan op de pagina’s hierna. In verband met beperkte zaalruimte is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor het symposium door een mail te sturen naar zekervanwonen@pvdazaanstreek.nl. Voor meer informatie verwijzen wij ook graag naar dit mailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en nadere praktische informatie (routebeschrijving e.d.).

Zie ook de Agenda

Wij hopen dat we u in groten getale mogen ontvangen op 22 september!

Met vriendelijke groet,
PvdA Zaanstreek

Programma en praktische informatie symposium ‘Zeker van Wonen’

Datum: 22 september 2018

Plaats: Vermaning en Vertoeving
Westzijde 80
1506EG Zaandam

Vertoeving

13.30-14.00u.  Inloop

14.00u. Welkom door de voorzitter PvdA Zaanstreek

Vermaning

14.00-14.50u.  Forum 1: Waarom is wonen zo duur?
Moderator: Mirjam de Rijk

Deelnemers: Marnix Norder, Ronald Paping, Hugo Priemus

In dit forum geeft een aantal prominente deskundigen hun visie op de huidige woonproblematiek. Waarom is het zo mis gegaan met zowel de betaalbaarheid als de beschikbaarheid van huisvesting? Is simpel bijbouwen voldoende of zijn er meer fundamentele problemen? Hoe wenselijk is het om huisvesting aan de vrije markt over te laten, wie profiteren daarvan? Wat is de rol van de overheid? Hoe verhoudt de inkomensondersteuning via huursubsidie zich tot de subsidie voor koopwoningen via hypotheekrente-aftrek? Wordt het weer tijd voor een nieuwe visie op grondpolitiek? Wat is de rol van de woningbouwcorporaties? Moeten zij zich beperken tot sociale huur voor de laagste inkomens of dienen zij juist ook te zorgen voor betaalbare huur voor middeninkomens? Wat blijft er over van ons ideaal van zo gemengd mogelijke woonwijken? Wat kan de landelijke politiek doen en wat zouden de speerpunten van progressieve partijen moeten zijn om betaalbaar wonen te realiseren?

14.50-15.10u.  Pauze

15.10- 16.00u. Forum 2: Wat vermag een daadkrachtige wethouder?
Moderator: Mirjam de Rijk

Deelnemers: Frank van Dooren, Joyce Langenacker, Jeroen Olthof, Lex Scholten,  Lars Voskuil

In dit forum richten we de blik op de regio. Wat zijn de voornaamste problemen in de Zaanstreek? Hoe verhoudt de Zaanstreek zich tot Amsterdam: is samenwerking geboden, hoe gaan we om met overloop uit Amsterdam? Wordt de bouwopgave van 20.000 extra woningen in 2040 gehaald? Biedt louter binnenstedelijk bouwen voldoende perspectief of moet er ook gekeken worden naar bouwlocaties in landschappelijk minder waardevolle gebieden? Lukt het om gemengd wonen te bevorderen en voldoende nieuwe sociale huurwoningen te bouwen? Hoe zorgen we voor betaalbare huur voor middeninkomens? Wat is er lokaal te doen tegen het opdrijven van koop- en huurprijzen? Helpt het om afspraken te maken met ontwikkelaars over huurhoogte? Waarin onderscheidt een daadkrachtige linkse wethouder/bestuurder zich van zijn rechtse collega’s?

Programma (verder)

Vertoeving

16.00-17.00  Ruimte voor vragen, discussie, borrel en napraten, met o.a. Songül Mutluer, PvdA-wethouder voor o.a. wonen en bouwen.
Moderator: Louis Groen

Bij de borrel willen we napraten en verder discussiëren over de zaken die aan de orde zijn gekomen. Centrale vraag hier is hoe we een linkse politieke beweging voor betaalbaar wonen op gang krijgen en wat de centrale strijdpunten daarbij moeten zijn. Alle ruimte dus nog voor nadere vragen ideeën en opmerkingen, mede in aanwezigheid van de Zaanse PvdA-wethouder voor o.a. wonen en bouwen, Songül Mutluer.

Deelnemers Discussieforum

Frank van Dooren
Frank van Dooren is directeur-bestuurder van de Zaanse woningcorporatie ZVH. Daarnaast is hij trainer en gastdocent voor verschillende organisaties. Hiervoor heeft hij meerdere hoge ambtelijke functies bekleed bij o.a. de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland.

Joyce Langenacker
Joyce Langenacker is sinds 19 december 2017 burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel. Van mei 2014 tot december 2017 was zij wethouder in de gemeente Haarlem met de portefeuilles werk, economische zaken, sociale zaken en wonen.

Songül Mutluer
Songül Mutluer is momenteel wethouder in Zaanstad voor Wonen en Bouwen, Jeugdzorg, Ouderen en Minima. De afgelopen acht jaar was ze fractievoorzitter van PvdA.

Marnix Norder
Marnix Norder is sinds 2017 voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Voordien was hij PvdA-wethouder Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen in Den Haag.

Jeroen Olthof
Jeroen Olthof nam op 18 mei 2018 na acht jaar afscheid  als PvdA-wethouder van de gemeente Zaanstad en heeft de politiek ingeruild voor de zorgsector als directeur bedrijfsvoering van Lucertis. Hij is o.a. lid van de commissie-Van Bochove die in opdracht van Aedes de Woningwet uit 2015 evalueert

Ronald Paping
Ronald Paping is sinds 2018 wethouder van o.a. Wonen in Arnhem namens GroenLinks. Voor zijn wethouderschap was Ronald Paping sinds 2007 algemeen directeur van de Woonbond.

Hugo Priemus
Hugo Priemus heeft een lange staat van dienst als het om volkshuisvesting en woningmarkt gaat. Hij was meer dan een kwart eeuw hoogleraar Volkshuisvesting aan de Technische Universiteit Delft (1977-2003). In 2007 ontving hij een onderscheiding van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en werd hij erelid van de Nederlandse Woonbond. Sinds zijn emeritaat verricht hij divers onderzoek en geeft advies.

Mirjam de Rijk
Mirjam de Rijk is journalist, GroenLinks-politica, oud-directeur van Stichting Natuur en Milieu en voormalig wethouder te Utrecht Zij publiceerde in de Groene Amsterdammer een reeks zeer verhelderende artikelen over de woonproblematiek. Naast het schrijven van stukken treedt ze op als spreker, als dagvoorzitter en als interviewer.

Lex Scholten
Lex Scholten is PvdA-wethouder en loco-burgemeester in Diemen en DB-lid van Stadsregio Amsterdam. Voorheen was hij o.a. directeur strategie en ontwikkeling van de woningbouwcorporatie Rochdale.

Lars Voskuil
Lars Voskuil is namens de PvdA lid van de Provinciale Staten Noord-Holland en portefeuillehouder voor Ruimte en Wonen.