ALV PvdA Amsterdam

28 oktober 2020, SamenOnline | SamenOnline

Algemene ledenvergadering (ALV) PvdA Amsterdam – 28 oktober 2020, 20:00 uur
Digitale ledenvergadering via SamenOnline

Op woensdagavond 28 oktober 2020 organiseert de PvdA Amsterdam de Algemene Ledenvergadering voor haar Amsterdamse leden.

Deze vindt plaats via de online tool die ons door de partij is aangereikt, SamenOnline. Je kunt je met je persoonlijke account voor MijnPvdA aanmelden en deelnemen aan de vergadering (vanwege eerdere problemen wordt deze nu (automatisch) doorgelinkt naar GoogleMeets. Hiervoor dien je wel (correct) geregistreerd te staan in de ledenadministratie (als lid van de afdeling Amsterdam). Meer informatie daarover vind je op: https://mijn.pvda.nl/samenonline/. Heb je nog geen ervaring met SamenOnline? Log dan op tijd in, dan kunnen we helpen met eventuele problemen! Je kunt ons ook eerder om hulp vragen.

Hieronder vind je de agenda. Het bestuur spant zich in de vergadering zo toegankelijk en duidelijk mogelijk te laten verlopen, maar vraagt vooraf clementie voor eventuele beperkingen bij het digitaal vergaderen. We horen daarom graag jullie vragen of opmerkingen zoveel mogelijk vooraf via bestuur.amsterdam@pvda.nl. Schroom dus niet ons een bericht te sturen met je vragen of opmerkingen! Per agendapunt zal dan op de digitaal ingebrachte vragen en opmerkingen worden ingegaan. Uiteraard is er ook ruimte om tijdens de vergadering inbreng te leveren. We willen je vragen bij aanvang van de vergadering je microfoon te dempen. Je kunt via de chat een vraag stellen of om het woord vragen. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen goed verstaanbaar is. Bovenal hopen wij als bestuur jullie allemaal in goede gezondheid digitaal te zien op 28 oktober.

AGENDA

Inloop (19:30)

Vanaf half 8 openen we de speciale afdelingskamer en ben je welkom om in te loggen, en elkaar vast digitaal te begroeten.

1. Opening (20:00 uur)

We openen de vergadering met het vaststellen van de agenda, het vaststellen van de Besluitenlijst vorige ALV en mededelingen vanuit het bestuur.

2. Begroting 2021 (Begroting Afdeling Amsterdam-2021)

De begroting bevat de financiële plannen voor het begrotingsjaar 2021. De huidige penningmeester, Nick Schipper, zal de begroting toelichten. Het bestuur vraagt de ALV de begroting 2021 vast te stellen.

3. Bestuurlijk stelsel (Notitie werkgroep bestuurlijk stelsel)

In november 2019 heeft de ALV van de PvdA Amsterdam ingestemd met het instellen van een werkgroep met als opdracht om het functioneren van het huidige bestuurlijk stelsel (2018 – 2022) te bezien en te komen tot voorstellen ter verbetering. Het bestuur heeft een werkgroep geformeerd en deze is in maart 2020 gestart met haar werkzaamheden. De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met actieve functionarissen in het huidige stelsel, maar ook met partijgenoten met ervaring in voorgaande bestuursperiodes. Ook is gesproken met personen van buiten de partij. Al bij al komt de werkgroep als resultaat van haar opdracht nu met vier voorlopige conclusies die kunnen worden gelezen als aanbevelingen aan het bestuur van de PvdA Amsterdam. De werkgroep bespreekt deze aanbevelingen graag met de leden van de PvdA Amsterdam tijdens de ALV.

4. Wat kunnen we wél in coronatijd!

Een inspirerende en enthousiasmerende bijdrage van een groepje creatieve mensen (Sara Ham, Adam Sibarani, Brahim Abid en Ester Fabriek) die we als bestuur hebben gevraagd: wat kunnen we nou als vereniging wél organiseren. En hoe kunnen we met elkaar en met de stad verbinding maken, ook in aanloop naar de komende verkiezingen?

5. Presentatie en installatie van het nieuwe (kandidaats)bestuur

Het kandidaatsbestuur is bekend! Via dit nieuwsbericht vind je alle informatie over het nieuwe bestuur en de kandidaatsbestuursleden.

De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Adnan Tekin, zal tijdens de ALV het kandidaatsbestuur verder introduceren en de ALV vragen in te stemmen met zijn voordracht. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige leden als algemeen bestuurslid. Het bestuur is de commissie zeer erkentelijk voor hun inspanningen en worden enthousiast van het feit dat er een mooie groep mensen klaarstaat om aan de slag te gaan. Ook zijn ze blij dat Marloes en Stephan vanuit het huidige bestuur hun ervaring meenemen in het volgende bestuur. Tegelijkertijd vindt het bestuur diversiteit een aandachtspunt, zoals ook verwoord door de commissie. Het is mogelijk je tijdens de ALV (tegen)kandidaat te stellen voor het bestuur. We willen je wel vragen dit voorafgaand te melden bij de huidige voorzitter, b.torenvliet@gmail.com.

6. Afscheid van het oud-bestuur

We nemen afscheid van Nick Schipper, Mohamed Belkasmi, Kelly Heeren, Arjan Miedema, Marion Ubbergen, Kaj Leers en Bas Torenvliet. Ondanks de beperkingen van deze online ALV willen we stilstaan bij hun inzet de afgelopen jaren!

7. Rondvraag

Ruimte voor eventuele actualiteiten of rondvraagpunten. Wil je een actualiteit bespreken? Meld dit graag vooraf. Dat kan via bestuur.amsterdam@pvda.nl

8. Sluiting

Na de sluiting drinken wij graag nog een (online) drankje met jullie allemaal. Het is en blijft voorlopig een bizarre tijd voor ons allemaal en een zware tijd voor veel van ons. Dus zet je frisje, biertje of watertje koud of zet een kop thee, en laten we proosten op de (rode) toekomst waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en samen prachtige campagnes kunnen gaan voeren! En laten we bovenal het nieuwe bestuur heel veel succes wensen!

Wil je meer weten? Bel gerust een van de bestuursleden of stuur een mail naar: bestuur.amsterdam@pvda.nl