ALV PvdA Amsterdam 24 juni 2021

Door Toon Geenen op 24 juni, van 20:00 tot 21:30, Online

Op donderdag 24 juni 2021 vindt er een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de PvdA Amsterdam. De lijsttrekker van de PvdA Amsterdam wordt op deze avond officieel benoemd.  

Je kan meedoen aan de vergadering via deze link: https://zoom.us/j/95980861608 (omdat SamenOnline niet goed werkt). Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze ALV (of de digitale toegang daartoe): Stephan Antuma (s.antuma@gmail.com). De ALV begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19:45 uur is de digitale vergaderplek ‘open’, en kan je elkaar alvast begroeten of even bijkletsen. 

Conceptagenda

  1. Opening 
  2. Vaststelling conceptagenda  
  3. Mededelingen 
  4. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 25-03-2021
  5. Voordracht lijsttrekker aan de ALV 

De kandidaatstellingscommissie heeft één reactie ontvangen op de vacature voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze kandidaat is marginaal getoetst en geschikt bevonden. De kandidaatstellingscommissie draagt met trots Marjolein Moorman voor als lijstrekker aan de algemene ledenvergadering.

De commissie heeft zich vergewist van de voortreffelijke wijze waarop Marjolein Moorman de afgelopen periode niet alleen als wethouder heeft geopereerd, maar daarmee tegelijkertijd ook het sociaaldemocratische gedachtegoed heeft uitgedragen op een wijze die haar ook landelijke positieve bekendheid en aanzien heeft gegeven. Naar het oordeel van de kandidaatstellingscommissie is zij aldus een voortreffelijke kandidaat om onze lijst bij de komende verkiezingen aan te voeren.

De leden kunnen deze voordracht per acclamatie goedkeuren, of zich erover uitspreken in een stemming. 

  1. Toespraak gekozen lijsttrekker
  2. Voordracht bestuursleden PvdA Amsterdam

Het bestuur van de PvdA Amsterdam doet een voordracht aan de ALV voor twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur zal ook verantwoording afleggen over het gevoerde proces. De ALV stemt over deze voordracht.

  1. Bijpraten over formatie en eerste 100 dagen als Kamerlid met Tweede Kamerlid Joris Thijssen

Tweede Kamerlid Joris Thijssen, oud-directeur van Greenpeace, zit nu ongeveer 100 dagen in de Tweede Kamer namens onze partij. Wat valt hem op? En hoe kijkt hij aan tegen de formatie, die allesbehalve saai verloopt tot nu toe. 

  1. Rondvraag 
  2. Sluiting