Zorg en welzijn

De PvdA wil de komende jaren 65,5 miljoen euro uittrekken voor zorg en welzijn. Daarmee draaien we onder andere een deel van de korting op de dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten terug. We willen een einde aan de incidenten in verpleeg- en verzorgtehuizen en investeren daarom in een kwaliteitsaanpak voor de ouderenzorg. Verder is de bestrijding van eenzaamheid een belangrijke prioriteit, te veel mensen leven zonder sociale contacten.

Ons standpunt


Incidenten
Er moet een einde komen aan de lange reeks aan incidenten in de Amsterdamse zorginstellingen. Hoewel de gemeente een beperkte zeggenschap heeft, wil de PvdA Amsterdam een actievere rol nemen in het oplossen van problemen in de ouderenzorg. Het gaat immers om de ouderen van Amsterdam.

 • Wij willen de komende periode een Kwaliteitsaanpak Ouderenzorg, met aandacht voor de hoge werkdruk en de verbetering van het opleidingsniveau van verplegend personeel.
 • We willen dat leegstaande zorghuizen veel sneller worden omgebouwd tot zelfstandige woongroepen voor ouderen en kwetsbare groepen.
 • We willen dit samen met de instellingen, vakbonden, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties oppakken.


Eenzaamheid
Eenzaamheid is een van de grootste stille problemen van deze tijd. Veel ouderen zijn eenzaam, maar ook alleenstaande mannen van 50+, mantelzorgers en LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender ouderen) behoren tot de groepen waar relatief veel eenzaamheid voorkomt. Tussen 2000 en 2013 is het aantal eenzame Amsterdammers verdrievoudigd en wordt het aantal geschat op 65.000.

 • Wij willen daarom (samen met buurtbewoners) investeren in welzijn in buurten om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen die ook de functie van een wijkrestaurant krijgen (zie ook Wijkaanpak).
 • Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen moet dagbesteding beschikbaar blijven; iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving.


Zorg in de buurt
De gemeente krijgt het volgende jaar meer zorgtaken. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar dan voorheen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Buurtgericht, met de wijkverpleegster als spil in de buurt. Voor ons geldt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt.

 • Binnen de wijkteams (Samen Doen) wordt de samenwerking versterkt tussen welzijnswerk, (jeugd)zorg, schuldhulp en DWI.
 • Leegstaande verzorgingstehuizen worden snel omgebouwd tot zelfstandige, aangepaste seniorenwoningen.
 • De PvdA wil het startende zorgondernemers makkelijker maken door onnodige bureaucratie weg te nemen. Er dient regelarme ruimte gecreëerd te worden om te voldoen aan de wens van zorgbehoevenden. Zo kan zorg vanuit eigen kracht worden geoptimaliseerd.


Mantelzorg
Mantelzorgers zijn cruciaal voor goede zorg in Amsterdam. Teveel mantelzorgers zijn echter overbelast. PvdA blijft deze groep ondersteunen, zoals wij afgelopen jaar al 1,5 miljoen euro extra hebben vrijgemaakt voor respijtzorg (tijdelijke vervanging van mantelzorger).

 • Wij vinden bovendien dat zorginstellingen meer de ruimte moeten geven dan ze nu doen aan mantelzorgers en vrijwilligers om hun rol te nemen
 • De PvdA wil het startende zorgondernemers makkelijker maken door onnodige bureaucratie weg te nemen. Er dient regelarme ruimte gecreëerd te worden om te voldoen aan de wens van zorgbehoevenden. Zo kan zorg vanuit eigen kracht worden geoptimaliseerd
 • We willen een verbetering van het aanvullend openbaar vervoer (AOV). Het vervoer moet klantvriendelijker en we willen een einde maken aan de verkokering in het vervoer op basis van doelgroep.


Obesitas
Obesitas is een groeiend probleem in Amsterdam. Uit cijfers blijkt dat 25% van alle kinderen in stad te zwaar is. De PvdA wil het ongezond overgewicht bij kinderen zo snel mogelijk een halt toe roepen. De vorige bestuursperiode trokken we al 1 miljoen euro uit voor het Jeugdsportfonds. Daarmee konden 5000 Amsterdamse kinderen die het niet breed hebben hun contributie voor de sportvereniging en hun sportoutfit betalen (zie ook Sport).

 • Wij zetten deze aanpak voort: armoede mag nooit een belemmering zijn om te bewegen en gezond te blijven. We willen dan ook in deze periode weer 1 miljoen extra beschikbaar stellen.
 • Wij willen overgewicht te lijf gaan door het stimuleren van gezonde school- en sportkantines en het investeren in speelterreinen in buurten.
 • School is voor veel Amsterdamse kinderen de plek waar ze voor het eerst in aanraking komen met sport. Samen met de stadsdelen blijven we investeren in de programma’s die kinderen op school aan het sporten zetten.
 • Wij willen dat ouder- en kindteams het gewicht van kinderen beter gaan monitoren en goede adviezen geven over voeding aan kinderen, ouders en grootouders.
Nieuwsberichten over Zorg en welzijn

Gratis sporten voor kind met stadspas & meer schooltuinen

door Orhan Kayar op 14 juli 2016

‘Als je een voorstel wilt indienen bij de gemeenteraad dan kun je er maar beter voor zorgen dat Dhr. Kayar op het voorstel staat.. want dan wordt je motie altijd positief ontvangen’ zei wethouder Eric van der Burg grappend tijdens de raadsvergadering. Hij sprak deze hartverwarmende woorden nadat bleek dat alle vier de voorstellen, die ik heb

lees verder »

Pak eindelijk wachtlijst meldpunt kindermishandeling aan!

door Maarten Poorter op 20 juni 2016
Foto Snapwire

De wachtlijst is nu vaak langer dan 10 weken. ‘Dat betekent dat kinderen zich niet kunnen ontwikkelen, dat ze zich niet veilig voelen. Afgezien dat ze gevaar lopen.’ zegt pleegouder Rob de Blok in item afgelopen zaterdag op AT5, al jaren pleegouder samen met zijn vrouw. Maarten Poorter: ‘We horen dat de ergste gevallen worden

lees verder »

Grootschalige aanpak tegen eenzaamheid! – “Als de buurman enorm eenzaam is, weten we dat vaak niet”

door Maarten Poorter op 17 juni 2016

‘Mevrouw Heinen* is 77 jaar en woont 39 jaar in een appartement vlakbij het Olympisch stadion. Ze kent niemand in Amsterdam: geen familie, geen kinderen, al haar vrienden zijn overleden of verhuisd. Er gaan dagen voorbij waarop mevrouw Heinen niemand spreekt. Om 15:30 uur sneden we de cake aan die ik had meegebracht. Het was

lees verder »

Alcoholance en nog 3 voorstellen om overbezette Ambulance Amsterdam te verlichten

door Maarten Poorter op 15 juni 2016

Door toenemende drukte in onze stad is de Ambulance Amsterdam overbezet. Hoewel het verscherpt toezicht door de inspectie GZ is ingetrokken door een aantal verbeteringen op het gebied van onder meer hygiëne, kampt de Amsterdamse ambulance nog steeds met aanzienlijke problemen als personeelstekorten. De problemen, zoals gestresste ambulance personeel, bij de ambulancedienst blijven voortduren en daar moet snel

lees verder »

Meerderheid Amsterdamse partijen wil eigen bijdrages zorg verlagen

door Maarten Poorter op 4 mei 2016

Vandaag dienen PvdA Amsterdam, GroenLinks, CDA, en SP een voorstel in om de eigen bijdrages in de gemeentelijke zorg te verlagen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de stijgende zorgkosten, waaronder de eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg, in sommige gevallen leidt tot het mijden van zorg of schulden. Onacceptabel; de gemeentelijke zorg moet voor alle Amsterdammers

lees verder »

PvdA & GroenLinks: Zorgen over hulp bij huishouden

door Maarten Poorter op 8 april 2016

PvdA en GroenLinks willen in de volgende commissie Zorg en Sport spreken over de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank inzake het proefproces over de werkwijze ten aanzien van ‘schoon en leefbaar huis’ bij Hulp bij het Huishouden (Hbh). De gemeente hanteert een nieuwe procedure bij het indiceren van Hbh voor cliënten die de

lees verder »

Oude Willem Dreeshuis sluit zijn deuren

door Maarten Poorter op 7 april 2016

Gisteren sloot het Willem Dreeshuis zijn deuren. Een icoon van de Amsterdamse ouderenzorg is niet meer. De laatste bewoners zijn verhuisd naar de Oostpoort, een nieuw gebouw iets verderop in Oost. De kleindochter van Willem Drees maakte gisteren de nieuwe naam bekend: Wooncentrum Willem Drees Amstelring. De PvdA is blij dat de naam van Drees

lees verder »

Samenwerking tussen wijkzorgteam en huisarts niet optimaal

door Maarten Poorter op 1 april 2016

De samenwerking tussen wijkzorgteams en huisartsen verloopt nog steeds matig. De gemeente is hard bezig om de nieuwe wijkzorg vorm te geven, maar uit de laatste evaluatie van de wmo bleek dat de wijkzorgteams en de huisartsen in veel stadsdelen nog in verschillende werelden leven. Als de samenwerking niet verbetert, kan dat leiden tot gevaarlijke

lees verder »

Liefde en aandacht centraal bij zorg demente Amsterdammer

door Maarten Poorter op 1 april 2016

Demente Amsterdammers verdienen liefdevolle dagbesteding in een vertrouwde omgeving. Er zijn steeds meer risico’s die dat onmogelijk maken, omdat rendementsdenken in de zorg meer en meer aanwezig lijkt te zijn. Daarom heeft de PvdA volgens een motie afgedwongen dat liefdevolle zorg nog steeds centraal blijft staan.

lees verder »

Zorgen over crisis bij Ambulance Amsterdam

door Maarten Poorter op 14 januari 2016

De PvdA maakt zich grote zorgen over de problemen die spelen bij Ambulance Amsterdam. In een door PvdA, D66 en SP aangevraagd spoeddebat is de wethouder door de partijen gevraagd in te grijpen. Sinds december staat de dienst onder verscherpt toezicht van de minister na een zeer kritisch inspectierapport.

lees verder »