Zorg en welzijn

De PvdA wil de komende jaren 65,5 miljoen euro uittrekken voor zorg en welzijn. Daarmee draaien we onder andere een deel van de korting op de dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten terug. We willen een einde aan de incidenten in verpleeg- en verzorgtehuizen en investeren daarom in een kwaliteitsaanpak voor de ouderenzorg. Verder is de bestrijding van eenzaamheid een belangrijke prioriteit, te veel mensen leven zonder sociale contacten.

Ons standpunt


Incidenten
Er moet een einde komen aan de lange reeks aan incidenten in de Amsterdamse zorginstellingen. Hoewel de gemeente een beperkte zeggenschap heeft, wil de PvdA Amsterdam een actievere rol nemen in het oplossen van problemen in de ouderenzorg. Het gaat immers om de ouderen van Amsterdam.

 • Wij willen de komende periode een Kwaliteitsaanpak Ouderenzorg, met aandacht voor de hoge werkdruk en de verbetering van het opleidingsniveau van verplegend personeel.
 • We willen dat leegstaande zorghuizen veel sneller worden omgebouwd tot zelfstandige woongroepen voor ouderen en kwetsbare groepen.
 • We willen dit samen met de instellingen, vakbonden, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties oppakken.


Eenzaamheid
Eenzaamheid is een van de grootste stille problemen van deze tijd. Veel ouderen zijn eenzaam, maar ook alleenstaande mannen van 50+, mantelzorgers en LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender ouderen) behoren tot de groepen waar relatief veel eenzaamheid voorkomt. Tussen 2000 en 2013 is het aantal eenzame Amsterdammers verdrievoudigd en wordt het aantal geschat op 65.000.

 • Wij willen daarom (samen met buurtbewoners) investeren in welzijn in buurten om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen die ook de functie van een wijkrestaurant krijgen (zie ook Wijkaanpak).
 • Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen moet dagbesteding beschikbaar blijven; iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving.


Zorg in de buurt
De gemeente krijgt het volgende jaar meer zorgtaken. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar dan voorheen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Buurtgericht, met de wijkverpleegster als spil in de buurt. Voor ons geldt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt.

 • Binnen de wijkteams (Samen Doen) wordt de samenwerking versterkt tussen welzijnswerk, (jeugd)zorg, schuldhulp en DWI.
 • Leegstaande verzorgingstehuizen worden snel omgebouwd tot zelfstandige, aangepaste seniorenwoningen.
 • De PvdA wil het startende zorgondernemers makkelijker maken door onnodige bureaucratie weg te nemen. Er dient regelarme ruimte gecreëerd te worden om te voldoen aan de wens van zorgbehoevenden. Zo kan zorg vanuit eigen kracht worden geoptimaliseerd.


Mantelzorg
Mantelzorgers zijn cruciaal voor goede zorg in Amsterdam. Teveel mantelzorgers zijn echter overbelast. PvdA blijft deze groep ondersteunen, zoals wij afgelopen jaar al 1,5 miljoen euro extra hebben vrijgemaakt voor respijtzorg (tijdelijke vervanging van mantelzorger).

 • Wij vinden bovendien dat zorginstellingen meer de ruimte moeten geven dan ze nu doen aan mantelzorgers en vrijwilligers om hun rol te nemen
 • De PvdA wil het startende zorgondernemers makkelijker maken door onnodige bureaucratie weg te nemen. Er dient regelarme ruimte gecreëerd te worden om te voldoen aan de wens van zorgbehoevenden. Zo kan zorg vanuit eigen kracht worden geoptimaliseerd
 • We willen een verbetering van het aanvullend openbaar vervoer (AOV). Het vervoer moet klantvriendelijker en we willen een einde maken aan de verkokering in het vervoer op basis van doelgroep.


Obesitas
Obesitas is een groeiend probleem in Amsterdam. Uit cijfers blijkt dat 25% van alle kinderen in stad te zwaar is. De PvdA wil het ongezond overgewicht bij kinderen zo snel mogelijk een halt toe roepen. De vorige bestuursperiode trokken we al 1 miljoen euro uit voor het Jeugdsportfonds. Daarmee konden 5000 Amsterdamse kinderen die het niet breed hebben hun contributie voor de sportvereniging en hun sportoutfit betalen (zie ook Sport).

 • Wij zetten deze aanpak voort: armoede mag nooit een belemmering zijn om te bewegen en gezond te blijven. We willen dan ook in deze periode weer 1 miljoen extra beschikbaar stellen.
 • Wij willen overgewicht te lijf gaan door het stimuleren van gezonde school- en sportkantines en het investeren in speelterreinen in buurten.
 • School is voor veel Amsterdamse kinderen de plek waar ze voor het eerst in aanraking komen met sport. Samen met de stadsdelen blijven we investeren in de programma’s die kinderen op school aan het sporten zetten.
 • Wij willen dat ouder- en kindteams het gewicht van kinderen beter gaan monitoren en goede adviezen geven over voeding aan kinderen, ouders en grootouders.
Nieuwsberichten over Zorg en welzijn

Schulden, armoede en eenzaamheid: met de wijkagenten de Vogelbuurt in

23 oktober 2017

Lopend door de vogelbuurt zou je als buitenstaander denken dat deze Amsterdamse volksbuurt nauwelijks problemen kent. Het zonnetje schijnt, kinderen spelen op straat en bewoners doen hun dagelijkse boodschappen. Na een goed uur door de wijk te hebben gelopen met wijkagenten Özlem en Bert in het kader van de buurtbivak blijkt de realiteit weerbarstiger: bewoners

lees verder »

Werken en wonen in Amsterdam Noord

18 oktober 2017

Op de tafel van het Koekoeksnest aan het Koekoeksplein in Amsterdam rollen gebiedsmanager Bregje en gebiedsmakelaar Remco een grote satellietfoto van de vogelbuurt in Amsterdam Noord uit. Op deze foto wordt duidelijk hoe groot de invloed is van de Meeuwenlaan: aan de noordwest van de straat bevindt zich de oude arbeiderswijk. Een gezellige wijk, wiens

lees verder »

Buurtbivak Noord van start!

15 oktober 2017

Thuis in de Vogelbuurt Na het succes van de Buurtbivak in stadsdeel Centrum in september zijn we vandaag begonnen aan de Buurbivak Noord in de Vogelbuurt. Koekoeksplein 22 is ons thuishonk en uitvalsbasis voor een druk programma over wonen, armoede, eenzaamheid en zorg. Woon je in Noord? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij

lees verder »

Onderbezetting Koningsdag bij Amsterdamse ambulances volstrekt onverantwoord

24 april 2017

De verwachtte onderbezetting van 7 ambulances tijdens Koningsdag is volstrekt onverantwoord. Maandagochtend 24 april jl. schrijft het Parool in het artikel ‘Zeven ambulances tekort voor Koningsdag in Amsterdam’ over de waarschuwing van FNV Zorg & Welzijn over het tekort aan ambulancepersoneel rond Koningsdag. Voor Amsterdam gaat het volgens de vakbond om een tekort aan personeel

lees verder »

Maarten blogt: te grote druk op ambulance door dronkenschap

door Maarten Poorter op 18 april 2017
Foto wikipedia

Per jaar rukt de Amsterdamse Ambulance 5000 keer uit wegens een melding vanwege dronkenschap en alcoholvergiftiging. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die ik heb gesteld aan de wethouder.  Deze 5000 dronken mensen (waarvan een groot deel toeristen), leggen een enorm zware druk op de capaciteit van de ambulance. Dronkenschap kost hiermee een hoop geld en

lees verder »

‘De stad wordt mooier als mensen dagelijks met geluksgevoel door de straten lopen’

door Maarten Poorter op 1 maart 2017

Iedereen kent een periode in zijn leven dat hij eenzaam is, zegt raadslid Maarten Poorter (PvdA). Zelf zat hij er het dichtst bij toen hij in New York ging studeren en de aanslagen op de Twin Towers plaatsvonden. ,,De universiteit ging twee weken dicht en ik kende niemand, behalve de hospita.’’ Poorter diende in de

lees verder »

‘Ouders moeten inzicht krijgen in wachttijden en alternatieven in jeugdzorg’

door Sofyan Mbarki op 6 oktober 2016

Ouders die psychiatrische hulp voor hun kind zoeken belanden op een wachtlijst. Vertelde Dokter Bosman (aan het Surinameplein) aan AT5 en Parool. ‘We hebben letterlijk ouders huilend aan de telefoon, janken en boos aan het loket, met verwijsbrief. Ze zeggen: mijn kind heeft nu zorg nodig, niet over vier maanden’, zegt de directeur. Iedereen begrijpt

lees verder »

Gezond het schooljaar in!

door Orhan Kayar op 22 september 2016

Vandaag was het een dag die in het teken stond van gezond gewicht. Ik heb vanmorgen samen met de GGD een stedelijke symposium/ouderdag georganiseerd over gezond gewicht, gecombineerd met de jaarlijkse inspiratiedag. De opkomst, betrokkenheid en de interesse van de ouders was opnieuw geweldig om te zien. Ik heb als aanjager van aanpak gezond gewicht

lees verder »

1 Miljoen voor Amsterdamse Aanpak tegen Eenzaamheid!

door Maarten Poorter op 22 september 2016

Er komt alsnog financiering voor mijn initiatief voor de Amsterdamse Aanpak tegen Eenzaamheid. Eerde leek die plan niet door te gaan doordat geen van de dekkingsvoorstellen op een meerderheid in de raad kon rekenen. Echter de coalitie heeft alsnog een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd in ed begroting 2017. Dit is geweldig mooi nieuw voor de

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »